Puu

Puuvarat -indikaattori kuvaa taloudellisesti hyödynnettivissä olevan puun määrää ja arvoa Suomessa.


Metsät ja ohutturpeiset suot ovat puuta tuottavia elinympäristöjä. Kivennäismaalla kasvavat metsät kattavat 49 % ja soilla (turvemaalla) kasvavat metsät 28 % Suomen maa-alasta. Määritelmästä riippuen 4–13 % metsistä on suojeltuja ja noin 85 % metsätalouden käytettävissä. Yli puolet Suomen soista on kuivattu metsien kasvun tehostamiseksi. Kaupallisten metsien kasvua on optimoitu metsänhoidolla. Tällä hetkellä suurin osa metsistä on nopeimmin kasvavassa kehitysvaiheessa.

Metsätalous muokkaa metsien luonnollisia olosuhteita eri kehitysvaiheissa. Sen seurauksena luontainen lajisto yleensä muuttuu ja luonnon monimuotoisuus vähenee. Yleensä esimerkiksi istutetaan vain yhden puulajin siemeniä tai taimia. 

Kuluneen neljännesvuosisadan aikana hakkuita on tehty vuosittain 500 000−700 000 hehtaarin alalla. Määrään sisältyvät kasvatushakkuut, päätehakkuut ja esimerkiksi maankäytön muutosten yhteydessä tehdyt hakkuut. Tavalliset päätehakkuut muuttavat ympäristöä eniten. Ne muuttavat myös maisemaa ja saattavat vähentää alueen houkuttelevuutta virkistyskäyttöön.

Metsiä omistavat yksityishenkilöt (53 %), valtio (35 %), yksityiset yritykset (7 %) ja julkisyhteisöt (5 %).

Vuonna 2013 raakapuun hakkuukertymä oli 51,5 miljoonaa kuutiometriä. Siitä tukkeja oli 21,4 miljoonaa ja kuitupuuta 29,3 miljoonaa kuutiometriä. Eniten kaadettiin havupuita: vuoden 2012 raakapuun hakkuukertymästä 46 % oli mäntyä, 37 % kuusta ja 15 % lehtipuuta.

Puuvarat ovat Suomelle erittäin tärkeitä sekä taloudellisesti että sosiaalisesti. Vuonna 2013 metsäalan osuus bruttokansantuotteesta (BKT) oli 3,6 %, ja se työllisti 65 000 ihmistä. Viimeisten 20 vuoden aikana metsistä kaadetun puun määrä (vuosittainen raakapuun hakkuukertymä) on pysynyt tasaisesti noin 50–60 miljoonassa kuutiometrissä, mikä vastaa 1,7–1,8 miljardin euron bruttopuunmyyntituloja.

Metsätaloustuotteiden vienti muodostaa 19 % Suomen kokonaisviennin arvosta. Suomesta viedään myös vähäisempiä määriä raakapuuta ja hukkapuuta (1,3 milj. m3 vuonna 2012). 


Metsäntutkimuslaitos. Metsätilastolliset vuosikirjat.

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit