IT11 Itämeren uhanalaiset lajit

Uhanalaisilla lajeilla tarkoitetaan eliölajeja, jotka ovat niiden populaation tai levinneisyysalueen pienen koon tai sen jatkuvan pienenemisen vuoksi vaarassa hävitä joko kokonaan tai joltakin tietyltä alueelta (esim. Suomesta). Uhanalaistumisen syyt voivat olla joko ihmisen aiheuttamia tai luontaisia. Uhanalaiset lajit luokitellaan kolmeen eri ryhmään

1. Äärimmäisen uhanalaiset (CR, Critically Endangered)
2. Erittäin uhanalaiset (EN, Endagered)
3. Vaarantuneet (VU, Vulnerable)

Punaisen listan lajeja ovat edellisten lisäksi:

4. Hävinneet (RE, Regionally Extinct)
5. Silmälläpidettävät (NT, Near-threatened)
6. Puutteellisesti tunnetut (DD, Data Deficient)

Loput arvioidut lajit kuuluvat luokkaan:

7. Elinvoimaiset (LC, Least Concern)

 

Kuva. Uhanalaisarvioissa käytetyt luokitukset ja kuhunkin luokkaan kuuluvien lajien määrä vuonna 2010 julkaistussa punaisessa kirjassa (suluissa).

Uhanalaisarvioita on Suomessa tehty neljä kertaa, vuosina 1985, 1990, 2000 ja 2010. Eri uhanlaisarviontien tiedot eivät ole suoraan vertailtavissa keskenään mm. arvioinnin kriteerien ja lajien tuntemuksen kehittymisen vuoksi. Uhanalaisarvion laativat eliöryhmäkohtaiset työryhmät (15 kpl) ympäristöministeriön asettaman lajien uhanalaisuuden arvioinnin ohjausryhmä LAUHAn ohjaamina. Arviontityössä käytetään kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) laatimia uhanalaisuuden kriteerejä ja arviontityön ohjeita. Arvionti perustuu mahdollisimman laajoihin tutkimus-, seuranta- ja havaintotietaineistoihin. Tarkempaa tietoa menetelmistä löydät uusimmasta arviointijulkaisusta.

Uhanalaisuuden kehitystä on arvioitu kahden viimeisimmän uhanalaisarvion (2000 ja 2010) välillä tapahtuneiden aitojen luokkamuutosten avulla. Tulosten vertailuun sisällytettiin kaikki vuoden 2000 arvioinnissa luokkiin RE, CR, EN, VU, NT ja LC sijoitetut lajit. Näistä katsottiin, kuinka monen lajin luokitusta oli muutettu aidon lajin tilanteessa tapahtuneen muutoksen johdosta. Tarkastelusta jätettiin pois kaikki ne lajit, joiden luokkamuutos johtui tiedon kasvusta, kriteerien muutoksesta tai muuttuneesta tulkinnasta.


 A) Uhanalaisten ja punaisen listan lajien määrä eri elinympäristöissä vuonna 2010

 
Uhanalaiset
Punainen lista
Lajeja
Osuus
Lajeja
Osuus
Metsät
814
36,2 %
1880 37,9 %
Suot
104
4,6 %
223 4,5 %
Itämeri
17
0,8 %
39 0,8 %
Sisävedet
132
5,9 %
279 5,6 %
Maatalousympäristöt
401
17,8 %
738 14,9 %
Tunturit
127
5,7 %
276 5,6 %
Rakennetut ympäristöt
105
4,7 %
339 6,8 %
Rannat
290
12,9 %
609 12,3 %
Kalliot
227
10,1 %
481 9,7 %
Tuntematon 12 0,5 % 96 1,9 %
Yhteensä
2247
100 %
4960 100 %

  B) Itämeren punaisen listan lajit ja niiden luokkamuutokset 2000–2010*

Laji
Species
Luokka 2010
Luokka 2000
Aito luokkkamuutos
Pöyriäinen Phocoena phocoena
RE
Sinisampi Acipenser oxyrinchus
RE
RE
Harjus (merikannat)
Thymallus thymallus
CR
NT
Negatiivinen
Pikkutiira Sterna albifrons
EN
EN
Lapasotka Aythya marila
EN
VU
Negatiivinen
Etelänkiisla Uria aalge
EN
VU
Nelilehtivesikuusi Hippuris tetraphylla
EN
EN
Upossarpio Alisma wahlenbergii
EN
VU
Kalmosirvikäs Agrypnetes crassicornis
EN
NT
Piikkinäkinparta Chara horrida
EN
EN
Ankerias Anguilla anguilla
EN
NE
Merikotka Haliaeetus albicilla
VU
VU
Ristisorsa Tadorna tadorna
VU
NT
Negatiivinen
Rantanuoliainen Cobitis taenia
VU
EN
Karisiika Coregonus lavaretus f. widegreni
VU
Meriuposkuoriainen Macroplea pubipennis
VU
VU
Tähtimukulaparta Nitellopsis obtusa
VU
VU
Kalvassiloparta Nitella hyalina
VU
NT
Kalvaspalkonen Allotrichia pallicornis
VU
DD
Merihapsikka Ruppia maritima
NT
LC
Negatiivinen
Itämerennorppa Pusa hispida botnica
NT
NT
 
Naurulokki Larus ridibundus
NT
VU
Positiivinen
Pilkkasiipi Melanitta fusca
NT
LC
Negatiivinen
Viiksitimali Panurus biarmicus
NT
NT
 
Haahka Somateria mollissima
NT
LC
Negatiivinen
Räyskä Sterna caspia
NT
VU
Positiivinen
Luhtakiekkokotilo Anisus septemgyratus
NT
 
Merenrantavesiäinen Laccobius decorus
NT
LC
Negatiivinen
Merisarvekas Ylodes reuteri
NT
DD
 
(sukeltajalaji) Hygrotus parallelogrammus
NT
DD
 
         
Vimpa Vimba vimba
LC
NT
Positiivinen
Riskilä Cepphus grylle
LC
NT
Positiivinen
Halli Halichoerus grypus
LC
NT
Positiivinen
* Tässä taulukossa ei puutteellisesti tunnettuja (jotka kuitenkin löytyvät taulukkomuotoisesta tiedostosta: ks. linkki alla)

C) Itämeren lajiston uhanalaisuuden kehitys 2000–2010

Positiivinen luokkamuutos
Negatiivinen luokkamuutos
Linnut
3
4
Kalat
1
1
Putkilokasvit
0
1
Kovakuoriaiset
0
1
Nisäkkäät
1
0
Yhteensä
5
7
   Lataa taulukot omalle koneellesi tästä

 

Linkit:

Punainen lista ympäristöhallinnon sivuilla

Kirjallisuus:

Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010. Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 685 s.

Rassi, P., Alanen, A., Kanerva, T. ja Mannerkoski, I. (toim.) 2001. Suomen lajien uhanalaisuus 2000. Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus Helsinki. 432 s.

Rassi, P., Kaipiainen, H., Mannerkoski, I. ja Ståhls, G. (toim.) 1992. Uhanalaisten eläinten ja kasvien seurantatoimikunnan mietintö. Komiteanmietintö 1991:30. Ympäristöministeriö. Helsinki. 328 s.

Rassi, P., Alanen, A., Kemppainen, E., Vickholm, M. ja Väisänen, R. (toim.) 1986. Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan mietintö. I Yleinen osa, II Suomen uhanalaiset eläimet, III Suomen uhanalaiset kasvit. Komiteanmietintö 1985:43. Ympäristöministeriö. Helsinki. I:111 s., II:466 s., III:431 s.