ME20 Metsien ennallistaminen

Metsien ennalistamisen toimenpiteitä ovat:

Poltto - Toisin kuin metsänhoidollisessa kulotuksessa poltetaan ennallistamispoltossa maapohjan lisäksi myös kuvion puusto. Toimenpiteen avulla luodaan sekä palanutta että lahoavaa puustoa ja saatetaan metsän luontainen kehitys alkuun. Ennallistamispoltto rajataan tavallisesti palokäytävän avulla ja sen voimakkuutta voidaan säädellä puita kaatamalla luodun palokuorman avulla.

Pienaukotus - Pienaukotuksella pyritään jäljittelemään metsän luontaista pienakkodynamiikkaa. Luonnontilaiseen metsään syntyy luonnollisten prosessien kuten sieni- ja hyönteistojen sekä tuulenkaatojen seurauksena aukkoja, joiden valaistusolosuhteet ja pienilmasto poikkeavat peitteisestä metsästä. Latvuksen varjostuksen vähentyessä aukoille pääsee kehittymään valoa vaativia lehtipuuntaimia. Pienaukot luovat monimuotoisuutta metsämaisemaan ja tarjoavat elinympäristöjä niiden olosuhteisiin sopeutuneille lajeille. Myös lahopuumäärät ovat usein korkeita pienaukoilla. Pienaukotuksen työmenetelmiä ovat metsurin tekemä puiden kaato ja kaulaus, motolla tehtävä havupuuston hakkuu sekä havupuuston kaato ja maanmuokkaus kaivinkoneella.

Lahopuun lisäys - Lahopuuta voidaan lisätä monilla tavoin. Tavallisimpia menetelmiä ovat puun kuori- ja nilakerroksen poistaminen kaulausraudalla lieriön muotoiselta alueellta puun ympäriltä tai moottorisahalla sahattu puuta kiertävä ura. Molemmissa tapauksissa tavoitteena on puun juuren ja yhteyttävien osien välisen veden ja yhteyttämistuotteiden vaihdon katkaiseminen. Epäsuorasti lahopuuta syntyy myös muissa ennallistamistoimenpiteissä.

 A) Metsien ennallistaminen suojelualueilla

 
Lahopuun lisäys
Pienaukotus
Poltto
Yhteensä
1990
0
0
9
9
1991
0
0
0
0
1992
0
0
5
5
1993
0
0
7
7
1994
0
0
14
14
1995
0
0
2
2
1996
0
0
7
7
1997
0
0
27
27
1998
27
0
3
30
1999
4
0
61
65
2000
203
50
33
285
2001
126
127
89
342
2002
65
50
49
165
2003
614
518
86
1 219
2004
1 243
1 090
43
2 375
2005
1 215
1 462
169
2 846
2006
1 563
918
282
2 763
2007
1 057
887
77
2 021
2008
586
553
26
1 164
2009
529
292
99
920
Yhteensä
7 232
5 946
1 086
14 264

 B) Luonnonhoito Metsähallituksen hallinnoimilla suojelualueilla

 
Kokonaisala
2000
43
2001
62
2002
42
2003
153
2004
249
2005
158
2006
193
2007
211
2008
358
2009
240
Yhteensä
1707

  Lataa taulukot omalle koneellesi tästä

 

Linkit:

Ennalistaminen Metsähallituksessa

Luontotyyppien hoito, kunnostus ja ennallistaminen (Suomen ympäristökeskus)

 

Lähdetiedot:

Ennalistamistyöryhmä 2003. Ennallistaminen suojelualueilla. Suomen ympäristö 618. Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 220 s.

Hyvärinen, E., Kouki, J. ja Martikainen, P: 2006. Talousmetsien kulotuksen, säästöpuiden ja suojelualueiden ennalistamispolttojen vaikutukset lahopuista riipuvaisiin kovakuoriaisiin. Julkaisussa: Horne, P. ym. (toim.), METSOn jäljillä. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman tutkimusraportti. Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Metsäntutkimuslaitos ja Suomen ympäristökeskus. S. 173-175.

Kuuluvainen, T., Ollonqvist, P. Pennanen, J. ja Lilja, S. 2006. Elinympäristöjen ennallistaminen. Julkaisussa: Horne, P. ym. (toim.), METSOn jäljillä. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman tutkimusraportti. Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Metsäntutkimuslaitos ja Suomen ympäristökeskus. S. 40-52.