SU17 Soiden ennallistaminen

Soiden ennallistamistoimet käsittävät yleisimmin suon vesitalouteen ja puustoon liittyviä toimia. Suon vetisyyttä voidaan lisätä joko patoamalla tai kokonaan tukkimalla olemassa olevia ojia. Myös ympäristön metsäojitusalueilta voidaan johtaa vesia suolle. Alun perin harvapuustoisilta kohteilta puusto poistetaan joko osittain tai kokonaan. Korpikohteiden puustoa ei poisteta.


A) Vuosittain ennallistettu suoala (hehtaaria)

Vuosi
Valtion omistamat suojelualueet
Yksityismaiden suojelualueet
Talouskäytössä olevat alueet
Yhteensä
1990
61
61
1991
22
22
1992
49
4
53
1993
49
0
49
1994
207
2
209
1995
536
13
549
1996
510
146
655
1997
744
0
744
1998
1 048
10
1 058
1999
1 125
7
1 132
2000
883
46
125
1 055
2001
521
0
6
527
2002
440
2
8
450
2003
1 559
0
1 559
2004
2 082
36
2 117
2005
1 828
3
1 831
2006
1 277
0
1 277
2007
832
6
838
2008
1 564
60
1 624
2009
1 117
Ei tietoa
1 117
2010
1 216
Ei tietoa
1 216
2011
1 499
Ei tietoa
1 499
2012
1 267
Ei tietoa
1 267
2013
1 711
Ei tietoa
1 711


B) Kumulatiivinen ennallistettu suoala (hehtaaria)

Vuosi
  Vuosi
1990
61
  2002
6 564
1991
83
  2003
8 124
1992
136
  2004
10 241
1993
186
  2005
12 071
1994
394
  2006
13 348
1995
943
  2007
14 186
1996
1 598
  2008
15 809
1997
2 342
  2009
16 926
1998
3 400
  2010
18 142
1999
4 533
  2011
19 641
2000
5 587
  2012
20 908
2001
6 115
  2013
22 619
  Lataa taulukot omalle koneellesi tästä

 

Linkit:

Soiden ennallistaminen (Metsähallitus)

Kirjallisuus:

Aapala, K., Similä, M. ja Penttinen, J. (toim.). 2013. Ojitettujen soiden ennallistamisopas. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 188. Vantaa. 301 s. http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1601

Kaakinen, E. ja Salminen, P. 2006. Mire conservation and its short history in Finland. Teoksessa: Lindholm, T. ja Heikkilä, R. (toim.) 2006. Finland - land of mires. ss. 229-238. SY 23. Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 270 s.

Boreal Peatland LIFE -projektin tuloksia (englanniksi): http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut?Text=suoverkosto