IM2 Energian kulutus

  Tämä on paineindikaattori (P = pressure = paine). DPSIR = drivers (taustavoimat), pressures (paineet), state (tila), impacts (vaikutukset), responses (toimenpiteet).  
>> Indikaattorin taustatiedot

Kehitys

 

Suomen energiankulutus on kasvanut jyrkästi 1970-luvulta lähtien: vuonna 2006 energiankulutus oli yli kaksinkertainen vuoteen 1970 verrattuna. Energiankulutuksen kasvu taittui vuonna 2008, johtuen ennen kaikkea metsä- ja metallinjalostusteollisuuden tuotannon supistumisesta. Energian kokonaiskulutus oli 1,39 miljoonaa terajoulea vuonna 2011.

Energiantuotanto on monipuolistunut viime vuosikymmenten aikana. 1970-luvulla fossiilisten polttoaineiden, öljyn, hiilen ja maakaasun osuus energian kulutuksesta oli keskimäärin 70 %. 2000-luvulla niiden osuus energian kokonaiskulutuksesta on ollut alle puolet.

Fossiilisista polttoaineista öljyn käyttö on viimeisen 20 vuoden aikana hieman laskenut. Vastaavasti maakaasun käyttö on selvästi lisääntynyt, ja myös hiilen käyttö hieman kasvanut. Hiiltä ja maakaasua käytetään lähinnä teollisuudessa ja voimalaitoksissa sähkön ja lämmön tuotantoon.

Uusiutuvien energialähteiden käyttö on kaksinkertaistunut viimeisen 40 vuoden aikana. Viime vuosina uusiutuvien osuus energian tuotannosta on ollut noin 28 %.

Lähes 80 % uusiutuvasta energiasta tuotetaan puulla, jonka energiakäyttö on huomattavasti lisääntynyt vuodesta 1990 lähtien. Suurin puuenergian käyttäjä on metsäteollisuus. Myös vesivoiman tuotanto on hieman kasvanut kahden viime vuosikymmenen aikana. Tuulivoiman tuotanto aloitettiin vuonna 1991 ja sen käyttö on koko ajan lisääntynyt. Tuulivoiman osuus energian kokonaiskulutuksesta kuitenkin edelleen hyvin pieni, noin 0,1 %.

Ydinvoiman tuotanto alkoi Suomessa vuonna 1977, mistä lähtien sen käyttö on tasaisesti kasvanut. Ydinvoimalla tuotetaan nykyisin keskimäärin 17 % maamme energiantarpeesta.

Turvetta alettiin käyttää energantuotannossa laajamittaisesti 1970-luvun energiakriisin jälkeen. Viimeisen 20 vuoden aikana turpeen käyttö on kasvanut ja sen osuus energialähteistä on vaihdellut 5?7 prosentin välillä.

Sähkön nettotuonnilla tarkoitetaan sähkön tuonnin ja viennin erotusta. Muihin energialähteisiin luetaan muun muassa biokaasu, kaatopaikkakaasu sekä sekapolttoaineet. Molempien käyttö on kasvanut vuodesta 1990 lähtien. Nettotuonnin osuus on noin 4 % ja muiden energialähteiden 3 % energian kokonaiskulutuksesta.

 
Tämä indikaattori päivitetään vuosittain tammikuussa.  

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit