IT16 Vesiensuojelutoimet

Tämä on toimenpideindikaattori (R = response = tila). DPSIR: drivers (taustavoimat), pressures (paineet), state (tila), impact (vaikutus), responses (toimenpiteet).
>> Indikaattorin taustatiedot

Kehitys

Jätevesien käsittelyn kattavuutta voidaan arvioida vertaamalla vesi- ja viemäriverkostojen kokonaispituuksia. Viemäriverkkoon kuulumattomien kotitalouksien jätevesiä ei käsitellä kunnallisissa jätevesien puhdistuslaitoksissa, mutta vesijohtoverkkoon kuuluessaan ne voivat kuitenkin kuluttaa huomattavia määriä vettä.

Ensimmäiset kunnalliset jätevedenpuhdistamot perustettiin 1910-luvulla. Vilkkainta niiden rakentaminen oli 1970-luvulla. Nykyään melkein kaikki asutuskeskukset on lliitetty viemäriverkkoon, ja sitä on laajennettu myös asutuskeskusten ulkopuolelle.

Yhdyskuntien ja teollisuuden jätevesien viemäröintiin ja käsittelyyn liittyvät vesiensuojelutoimet ovat olleet onnistuneita. Esimerkiksi kotitalouksien jätevesistä poistetun fosforin osuus kasvoi puhdistamoissa vuoden 1971 26 prosentista 90 prosenttiin vuonna 1990 ja edelleen 95 prosenttiin vuonna 2004. Poistetun typen osuudet olivat vastaavina vuosina 22%, 31% ja 49%.

Vaikutus luonnon monimuotoisuuteen

Jätevesien tehokas puhdistus vähentää muun muassa ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormitusta vesistöihin. Erityisesti fosforin ja typen pienentynyt kuormitus hillitsee rehevöitymiskehitystä ja siitä aiheutuvia haittoja (ks. IT1 Fosfori ja IT2 Typpi). Myös haitallisten aineiden kuten raskasmetallien ja orgaanisten klooriyhdisteiden tehokas suodattaminen varsinkin teollisuuden jätevesistä on Itämeren ekosysteemin toiminnalle välttämätöntä (ks. IT3 Haitalliset aineet).

 

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit