MA11 Kevätviljapeltojen rikkakasvit

  Tämä on tilaindikaattori (S = state = tila). DPSIR: drivers (taustavoimat), pressures (paineet), state (tila), impact (vaikutus), responses (toimenpiteet). Rikkakasvien runsaus laski voimakkasti 1900-luvulla ennen vuotta 1990 (kehys). Vuoden 1990 jälkeen rikkakasvit ovat elpyneet kohtalaisesti (nuoli).
>> Indikaattorin taustatiedot

Rikkakasvit

 

Rikkakasveja ovat kaikki viljelykäytössä olevilla pelloilla esiintyvät luonnonvaraiset kasvilajit. Yleisimpiä rikkakasveja ovat tehokkaasti lisääntyvät ja toistuvaa maaperänmuokkausta sietävät lajit kuten pelto-orvokki, jauhosavikka ja juolavehnä. Rikkakasvit tarjoavat ravintoa peltolinnuille sekä pölyttäjä- ja kasvinsyöjähyönteisille ja ovat siten keskeisiä monen muun maatalousympäristön lajiryhmän monimuotoisuuden kannalta.

 

Rikkakasvien runsauden kehitys

Kevätviljapeltojen rikkakasvien runsaus laski voimakkaasti vuosina 1961–1964 ja 1982–1984 tehtyjen kartoituksien välillä. Keskeisin tekijä muutoksen taustalla oli laajamittainen torjunta-aineiden käyttö, joka alkoi 1960-luvulla ja saavutti huippunsa 1980-luvun alussa. Tämän jälkeen rikkakasvien tiheydet nousivat selvästi 90-luvulle tultaessa (kartoitus 1997–1999), mutta kääntyivät vuosituhannen vaihteen jälkeen jälleen hienoiseen laskuun (kartoitus 2007–2009). Kevätviljapeltojen rikkakasvien tiheys 2000-luvulla oli noin kolmannes 1960-luvun tiheydestä.

1990-luvulla yleistyi luomuviljely, jossa ei käytetä lainkaan kemiallisia torjunta-aineita. Niinpä luomupelloilla onkin enemmän rikkakasveja kuin tavanomaisesti viljellyillä pelloilla. 2000-luvulla yleistyi puolestaan suorakylvö, jossa torjunta-aineiden käyttö on intensiivistä. Kokonaisuudessaan näiden muutosten merkitys on kuitenkin jäänyt vähäiseksi, sillä luomuviljelyn ja suorakylvön suhteellinen osuus Suomen peltoalasta on edelleen alhainen.

Osaltaan rikkakasvien määrää on alentanut myös viljelykasvien voimistunut kilpailu, joka on seurausta entistä satoisampien lajikkeiden viljelystä, monokulttuurien yleistymisestä ja typpilannoituksen lisääntymisestä. Näistä muutoksista hyötyneitä lajeja ovat mm. juolavehnä.

20 yleisintä viljapeltojen rikkakasvia

Pelto-orvokki Viola arvensis
Pihatähtimö Stellaria media
Pillikkeet Galeopsis spp.
Jauhosavikka Chenopodium album
Juolavehnä Elymus repens
Pihatatar Polygonum aviculare
Linnunkaali Lapsana communis
Kiertotatar Fallopia convolvulus
Peltohatikka Spergula arvensis
Peltoukonnauris Erysinum cheiranthoides
Peltolemmikki Myosotis arvensis
Ukontatar Persicaria lapathifolia
Matarat Gallium spp.
Peltosaunio Tripleurospernum inodorum
Peltoemäkki Fumaria officinalis
Peltovalvatti Sonchus arvensis
Savijäkkärä Gnaphalium uliginosum
Peipit Lamium spp.
Pelto-ohdake Cirsium arvense
Lutukka Capsella bursa-pastoris
 

Rikkakasvien merkitys ravinnonlähteenä

Rikkakasvien ja niitä ravinnonlähteenä käyttävien eliöryhmien välisten vuorovaikutusten perusteella on laadittu indeksi, joka kuvaa Suomen kevätviljapeltojen rikkakasviyhteisön tarjoaman ravinnon määrän vaihtelua vuosikymmenten välillä. Eri eliöryhmien indeksiarvojen vaihtelu vuosikymmenten välillä oli samankaltainen: voimakas lasku 1960- ja 1980-lukujen välillä ja hienoinen nousu 1980- ja 1990-lukujen välillä.

Voimakkain muutos vuosikymmenten välillä oli lintuindeksissä, mikä johtuu joidenkin linnuille tärkeiden ravintokasvien, kuten jauhosavikan, voimakkaista runsauden muutoksista. Mesipistiäisille tärkeimpiä lajeja ovat monivuotiset hyönteispölytteiset kasvit kuten kärsämöt, pelto-ohdake ja peltovalvatti. Kasvinsyöjähyönteisten kohdalla vaihtelu lajien välillä on suurinta. Jotkut muille eliöryhmille vähemmän tärkeät lajit (mm. juolavehnä ja matarat) ovat tärkeitä kasvinsyöjähyönteisille.

 
Seuraava kevätviljapeltojen rikkakasvi-inventointi tehtäneen ennen vuotta 2020. Indikaattori päivitetään inventoinnin jälkeen.  

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit