MA8 Luonnonarvoiltaan rikas (HNV) maatalousmaa

  Tämä on tilaindikaattori (S = state = tila). DPSIR: drivers (taustavoimat), pressures (paineet), state (tila), impact (vaikutus), responses (toimenpiteet). HNV-maatalousmaan trendiä 1900-luvulla ennen vuotta 1990 ei tunneta (kehys).  Vuoden 1990 jälkeen indikaattorin trendi on ollut lievästi laskeva (nuoli).
>> Indikaattorin taustatiedot

Kehitys

 

Luontoarvoiltaan rikkaille maatalousalueille on tyypillistä etenkin kotieläintilojen ja luonnonlaitumien suuri määrä sekä pienipiirteinen maisemarakenne. Näiden alueiden eli ns. HNV-maatalousmaan (High Nature Value farmland) määrä on yksi EU:n kestävän maatalouden seurantaindikaattoreista. Suomessa on kehitetty tätä varten kansallinen indikaattori, joka kuvastaa sellaisten alueiden (maatilojen) määrää, joilla on ominaisuuksiensa vuoksi hyvät edellytykset ylläpitää monipuolista kasvi- ja eläinlajistoa. Indikaattori on laskettu vuodesta 2006 alkaen.

Vuonna 2014 HNV-maatalousmaaksi katsottavien alueiden osuus oli 8,7 % maatalousmaastamme, ja kehityssuunta on ollut loivasti laskeva. HNV-maatalousmaata oli vuonna 2014 197 000 hehtaaria. Vuosien 2006–2012 aikana määrä väheni noin 37 000 hehtaarilla.

HNV-maatalousmaan osuus on laskenut voimakkaimmin Itä- ja Pohjois-Suomessa, missä karjataloutta harjoitetaan kaikkein laaja-alaisimmin. HNV-maatalousmaan osuus on silti näillä alueilla edelleen selvästi korkeampi kuin Etelä- ja Länsi-Suomessa, missä maatalous on kaikkein voimaperäisintä ja keskittynyt paljolti viljanviljelyyn. HNV-maatalousmaan osuus on ylivoimaisesti korkein Ahvenanmaalla, missä luonnonlaitumia on selvästi enemmän kuin Manner-Suomessa. Ainoastaan siellä HNV-maatalousmaan osuus on jopa kasvanut seurantajakson aikana.

 

Vaikutus luonnon monimuotoisuuteen

Indikaattori kertoo epäsuorasti etenkin karjataloudesta ja luonnonlaitumista riippuvaisen eliölajiston tulevaisuudennäkymistä maassamme. HNV-maatalousmaan osuus kuvastaa niiden alueiden määrää, joilla on edellytykset ylläpitää jatkossakin monipuolista kasvi- ja eläinlajistoa. Indikaattorin laskevat arvot siis osoittavat, että tuotantorakenteeltaan ja maankäytöltään edullisten maatilojen määrä ja yhteisala ovat vähenemässä. On todennäköistä, että tämä vähentää viiveellä myös maatalousluonnon monimuotoisuutta.    
Tämä indikaattori päivitetään vuosittain.  

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit