ME14 Metsien direktiivilajit

  Tämä on vaikutusindikaattori (I = impact = vaikutus). DPSIR: drivers (taustavoimat), pressures (paineet), state (tila), impact (vaikutus), responses (toimenpiteet) Kohtalainen negatiivinen trendi 1900-luvulla ennen vuotta 1990 (kehys). Lievä negatiivinen trendi vuoden 1990 jälkeen (nuoli).
>> Indikaattorin taustatiedot

Luontodirektiivin lajien suojelutaso

 

Euroopan Unionin luontodirektiivin raportointi on toteutettu Suomessa kaksi kertaa, vuosina 2007 ja 2013. Metsissä esiintyy 33 luontodirektiivin lajia. Ne kaikki esiintyvät boreaalisella alueella, mutta neljää tavataan myös alpiinisella alueella. Metsien direktiivilajit ovat pääasiassa sammalia, putkilokasveja, nisäkkäitä ja kovakuoriaisia. Lisäksi kolme perhoslajia, yksi kotilo ja yksi lude on liitetty luontodirektiiviin. Metsien direktiivilajien ensisijaiset elinympäristöt vaihtelevat kangasmetsistä lehtomaisiin kangasmetsiin ja erilaisiin lehtometsiin. Osa direktiivilajeista on vanhojen metsien lajeja, osa taas viihtyy paloalueilla ja luontaisen sukkession alkuvaiheen metsissä.

Suurin osa luontodirektiivin metsälajeista on luokiteltu suojelutasoluokkaan epäsuotuisa-riittämätön. Neljän lajin ? erakkokuoriaisen, kapeasiemenkotilon, kirjoverkkoperhosen ja myyränportaan ? suojelutaso on arvioitu suotuisaksi, eli elinvoimaisimpaan luokkaan. Vuonna 2007 myös metsäjäniksen ja metsäpeuran suojelutaso arvioitiin suotuisaksi, mutta vuoden 2013 arviossa niiden suojelutaso oli pudonnut luokkaan epäsuotuisa-riittämätön.

Kaikkein heikoin suojelutaso on puolestaan neljällä lajilla, hitupihtisammaleella, lahokaviosammalella, punahäröllä ja hämeenkylmänkukalla, jotka edustavat luokkaa epäsuotuisa-huono. Hitupihtisammal putosi kahden raportointikierroksen välissä huonoimpaan suojelutasoluokkaan. Hämeenkylmänkukan suojelutason puolestaan ennustetaan edelleen heikkenevän tulevaisuudessa, mikä on seurausta harjumetsien heikosta tilasta.

Lähes kaikki luontodirektiivin metsissä esiintyvät kovakuoriaislajit sekä kolme sammallajia ovat riippuvaisia lahopuusta. Niiden epäsuotuisa-riittämätön suojelutaso johtuu pääasiassa kuolleen puun pienestä määrästä niin talousmetsissä kuin monilla suojelualueillakin (ks. ME6).

 

Luontodirektiivin metsälajit

Ahma Gulo gulo
Metsäjänis Lepus timidus
Isoviiksisiippa Myotis brandtii
Viiksisiippa Myotis mystacinus
Liito-orava Pteromys volans
Metsäpeura Rangifer tarandus fennicus
Kapeasiemenkotilo Vertigo angustior
Korukeräpallokas Agathidium pulchellum
Lahokapo Boros schneideri
Kulonyhäkäs Corticaria planula
Punahärö Cucujus cinnaberinus
Vennajäärä Mesosa myops
 
Erakkokuoriainen Osmoderma eremita
Mustatattiainen Oxyporus mannerheimii
Kaskikeiju Phryganophilus ruficollis
Havuhuppukuoriainen Stephanopachys linearis
Mäntyhuppukuoriainen Stephanopachys substriatus
Haavansahajumi Xyletinus tremulicola
Kirjoverkkoperhonen Euphydryas maturna
Pohjanharmoyökkönen Xestia borealis
Rusoharmoyökkönen Xestia brunneopicta
Palolatikka Aradus angularis
Neidonkenkä Calypso bulbosa
Hajuheinä Cinna latifolia
Tikankontti Cypripedium calceolus
Myyränporras Diplazium sibiricum
Hämeenkylmänkukka Pulsatilla patens
Lahokaviosammal Buxbaumia viridis
Hitupihtisammal Cephalozia macounii
Isotorasammal Cynodontium suecicum
Katkokynsisammal Dicranum viride
Korpihohtosammal Herzogiella turfacea
Idänlehväsammal Plagiomnium drummondii

Lintudirektiivin lajien kantojen kehitys

Metsissä elävistä lintudirektiivin lajeista yli puolen kannat supistuivat 1900-luvulla ennen vuotta 1990. Usemmiten kannan pienenemisen taustalla olivat metsästys ja petolintujen vaino. Metsien rakenteen muutokset, etenkin lahpuun väheneminen, vaikuttivat tikkalintujen vähenemiseen. Samaan aikaan kolmen lajin kannat vahvistuivat.

Vuoden 1990 jälkeen lajien parimäärien pienentyminen on ollut harvinaisempaa. Mehiläishaukan kanta on kääntynyt laskuun ja teeren sekä metson kannat jatkaneet laskuaan. Metsäkanalintujen kannat alkoivat taantua voimakkaasti jo 1960-luvulla, eikä niiden vähenemistä ole saatu pysäytettyä.

Pesivien maakotkien ja valkoselkätikkojen parimäärät ovat suojelutoimien ansiosta alkaneet kasvaa. Valkoselkätikan Suomen kanta on lisäksi saanut vahvistusta lähialueilta. Myös palokärjen kannat ovat vahvistuneet.

Lintudirektiivin metsälajit

Mehiläishaukka Pernis apivorus
Haarahaukka Milvus migrans
Kiljukotka Aquila clanga
Maakotka Aquila chrysaetos
Ampuhaukka Falco columbarius
Pyy Bonasa bonasia
Teeri Tetrao tetrix
Metso Tetrao urogallus
Hiiripöllö Surnia ulula
Helmipöllö Aegolius funereus
Varpuspöllö Glaucidium passerinum
Viirupöllö Strix uralensis
Lapinpöllö Strix nebulosa
Harmaapäätikka Picus canus
 
Palokärki Dryocopus martius
Valkoselkätikka Dendrocopos leucotos
Pohjantikka Picoides tridactylus
Sinirinta Luscinia svecica
Pikkusieppo Ficedula parva
Tämä indikaattori päivitetään...  

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit