ME15 Uhanalaiset luontotyypit

Tämä on vaikutusindikaattori (I = impact = vaikutus). DPSIR = drivers (taustavoimat), pressures (paineet), state (tila), impact (vaikutus), responses (toimenpiteet). Voimakas biodiversiteetin väheneminen 1900-luvulla ennen vuotta 1990 (tummanpunainen kehys). Heikko negatiivinen trendi vuoden 1990 jälkeen (nuoli).
>> Indikaattorin taustatiedot

Luontotyyppien tila

Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarviointi julkaistiin vuonna 2008. Arvioinnin mukaan monet metsien luontotyypeistä ovat uhanalaisia. Etelä-Suomen metsissä on suhteellisesti enemmän uhanalaisia luontotyyppejä kuin Pohjois-Suomessa.

Luontoyyppien uhanalaisuusarvionnin kriteerit perustuvat pääasiassa luonnonmetsien rakennepiirteisiin. Koska suurin osa Suomen metsistä on osittain luonnontilaisia talousmetsiä, ovat arvioinnin tulokset aiheuttaneet keskustelua. Seuraavassa esitellään metsien luontoyyppien uhanalaisuutta yleisellä tasolla.

Metsämaisema on muuttunut Suomessa merkittävästi viimeisten sadan vuoden aikana. Laaja-alaisia muutoksia tapahtui jo ennen tätä, mutta nykyaikaisen metsätalouden kehittyessä 1900-luvulla muutokset ovat olleet jyrkempiä.

Uhanalaisuusluokat
RE = Hävinneet
CR = Äärimmäisen uhanalaiset
EN = Erittäin uhanalaiset
VU = Vaarantuneet
NT = Silmälläpidettävät
LC = Säilyvät
DD = Puutteellisesti tunnetut

Soiden ojitus on lisännyt metsien pinta-alaa. Suomi on kuitenkin metsävaltainen maa, eikä metsien kokonaisalan vaihtelulla siksi ole yhtä merkittävää vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen kuin niiden rakenteen muutoksilla.

Metsät ovat yleisesti ottaen muuttuneet yksipuolisemmiksi elinympäristöiksi. Lisäksi eri metsäluontotyyppien suhteelliset osuudet ovat muuttuneet. Jotkut muutokset ovat selvästi historiallisia, ja esimerkiksi suuri osa lehdoista on viljelylle suotuisan maaperänsä vuoksi muutettu pelloiksi jo kauan sitten.

Nykyiset lehdot ovatkin pieniä ja hajanaisia jäänteitä alunperin laajemmista metsistä. Kaikki jalopuulehdot ovat suhteellisen harvinaisia, ja vaikka suuri osa niistä on suojeltu, vähenee niiden lajiston monimuotoisuus silti jatkuvasti. Tämä johtuu lehtolaikkujen pienestä koosta ja eristyneisyydestä.

Muutokset metsäluontotyyppien luonnollisessa rakenteessa tarkoittavat yleensä lahopuun määrän vähenemistä, puulajiston ja puuston ikärakenteen yksipuolistumista sekä kosteiden metsien ojitusta.

Tämän indikaattori päivitetään seuraavan kerran, kun luontotyyppien uhanalaisuusarviointi uusitaan. Tämä tapahtunee ennen vuotta 2020.

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit