RN6 Rantojen direktiivilajit

  Tämä on vaikutusindikaattori (I = impact = vaikutus). DPSIR: drivers (taustavoimat), pressures (paineet), state (tila), impact (vaikutus), responses (toimenpiteet)
>> Indikaattorin taustatiedot

Luontodirektiivin lajien suojelutaso

 

Rannoilla esiintyy 11 % kaikista tunnetuista lajeista ja 10 % kaikista EU:n luontodirektiivin lajeista. Rantojen direktiivilajit ovat kahta perhoslajia lukuun ottamatta kasveja. Pääosa lajeista esiintyy boreaalisella alueella. Kahden lajin, hohkasammalen ja isokultasiiven, suojelutaso arvioitiin suotuisaksi. Muiden boreaalisen alueen direktiivilajien suojelutaso on epäsuotuisa-riittämätön tai epäsuotuisa-huono. Näihin lukeutuvat muun muassa kaikki Perämeren pohjukassa esiintyvät Fennoskandialle omaleimaiset lajit: perämerenmaruna, pohjansorsimo, rönsysorsimo ja ruijanesikko.

Muista rantojen direktiivilajeista poiketen lapinkaura esiintyy alpiinisella alueella. Sen suojelutaso on suotuisa.

Rantalajien tila on heikentynyt yleisesti ainakin 1960-luvulta lähtien vesien rehevöitymisen ja rantojen umpeenkasvun takia. Nämä ovat yhä rantalajien suurimpia uhkia. Suurin osa rantojen direktiivilajeista onkin avointen niittymäisten tai lähes kasvittomien rantojen lajeja, kuten esimerkiksi lietetatar.

Ruovikoituminen on muuttanut rantojen olosuhteita erityisesti Suomenlahdella, Saaristomerellä ja Selkämerellä. Pohjanlahden pohjoisosissa ruovikoituminen on ollut vähäisempää, mutta sen merkitys on kasvamassa myös näillä alueilla. Vain ulkosaariston rannat ja osa pohjoisten jokien rannoista ovat nykyisin suhteellisen luonnontilaisia.

 
Luontodirektiivin lajit
Isokultasiipi Lycaena dispar
Luhtakultasiipi Lycaena helle
Perämerenmaruna Artemisia campestris ssp. bottnica
Pohjansorsimo Arctophilia fulva var. pendulina
Pikkunoidanlukko Botrychium simplex
Laaksoarho Moehringia lateriflora
 
Lietetatar Persicaria foliosa
 
 
Ruijanesikko Primula nutans ssp. finmarchia var. jokelae
Rönsysorsimo Puccinellia phryganodes
 
Lapinkaura Trisetum subalpestre
 
Hiuskoukkusammal Dichelyma capillaceum
 
 
Hohkasammal Leucobryum glaucum
 
Lintudirektiivin lajit
Etelänsuosirri Calidris alpina schinzii
Niittysuohaukka Circus pygargus
Rantakurvi Xenus cinereus

Lintudirektiivin lajien kannankehitys

EU:n lintudirektiivissä mainitaan kolme ensisijaisesti rannoilla esiintyvää lajia. Kaudella 1900?1989 etelänsuosirrin kanta pieneni, niittysuohaukan pysyi ennallaan ja rantakurvin kasvoi. Vuoden 1990 jälkeen etelänsuosirrin kanta jatkoi pienenemistä ja myös rantakurvin kanta pieneni. Niittysuohaukan kanta puolestaan kasvoi.  
   

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit