SV9 Sisävesien pesimälinnut

  Tämä on TILAindikaattori. DPSIR = taustavoimat (drivers), paineet (pressures),tila (state), vaikutus (impact), toimenpiteet (responses).  Vesilintujen kannat kasvoivat kohtalaisesti lyhyellä seurantajaksolla ennen vuotta 1990 (kehys). Tämän jälkeen kannat ovat puolestaan laskeneet kohtalaisen nopeasti (nuoli).
>> Indikaattorin taustatiedot

Kehitys

 

Sisävesien lintuindikaattori yleistää 16 lähinnä järvien ja lampien pesimälajin kantojen kehityksen koko maan aineiston perusteella. Lajeista indikaattorissa  ovat mukana kuikka, uikut, sorsat ja nokikana. Sisävesien lintukannat kasvoivat aivan seurantajakson alussa, mutta ovat sen jälkeen taantuneet niin, että tällä hetkellä pudotusta on noin 20 % seurantajakson alkuun verrattuna.

Kuvaajassa B on laskettu indeksit erikseen karujen ja rehevien sisävesien lajeille. Viidelle yleislajille – haapanalle, taville, sinisorsalle, tukkasotkalle ja telkälle – on laskettu kannankehitykset karuille ja reheville vesille erikseen laskentapaikkojen elinympäristötiedon perusteella. Näiden lisäksi karujen ja rehevien vesien indikaattorit sisältävät näille vesistöille tyypillisten lajien kannankehitykset.

Karuilla sisävesillä vesilintujen indikaattori on vaihdellut melko voimakkaasti, ja nykytaso vastaa seurantajakson aloitusvuoden 1986 tasoa. Rehevillä vesillä vesilintujen kannat ovat taantuneet noin 45 % 1990-luvun alun huippuvuosista. Seurantajakson alustakin taantuminen on noin 35 %.

 

Sisävesien linnut

Useimmat indikaattorin lajit edustavat levinneisyydeltään lähes koko maata. Eteläisiä lajeja ovat härkälintu, silkkiuikku, mustakurkku-uikku, heinätavi, lapasorsa, punasotka ja nokikana. Jouhisorsan levinneisyys painottuu pohjoiseen.

Vesilintujen kantojen 1980- ja 1990-lukujen nousuun ovat vaikuttaneet sinisorsan, haapanan, telkän, koskeloiden, nokikanan ja härkälinnun runsastuminen. Tämän jälkeen kannat ovat olleet pääosin laskusuuntaiset. Poikkeuksena on sinisorsa, jonka kanta on kasvanut yli 20 % koko jakson aikana. Myös kuikan ja härkälinnun kannat ovat kasvaneet.

Erityisen huolestuttavilta sen sijaan näyttävät jouhisorsan, heinätavin, tukkasotkan, punasotkan, mustakurkku-uikun ja nokikanan kannankehitykset. Näiden kannat ovat taantuneet yli 60 % koko jakson aikana.

Karujen ja rehevien vesien kannankehitysten eron tärkeimmät syyt lienevät rehevöitymisessä. Maa- ja metsätalouden pitkään jatkuneet ravinnepäästöt ovat aiheuttaneet vesistöjen liikarehevöitymistä. Liiallinen rehevöityminen johtaa vesilintujen suosimien rantaniittyjen ja luhtien umpeenkasvuun sekä vähentää vesilintujen ravinnon määrää. Rehevöityminen aiheuttaa lisäksi veden samenemista sekä särkikalakantojen kasvua. Nämä muutokset vähentävät vesilintujen tärkeimpien ravintokohteiden, uposkasvien ja pohjaeläinten, määrää.


Sisävesien indikaattorilinnut

A) Karut vedet
Kuikka Gavia arctica
Haapana Anas penelope
Tavi Anas crecca
Sinisorsa Anas platyrhynchos
Tukkasotka Aythya fuligula
Telkkä Bucephala clangula
Uivelo* Mergus albellus
Tukkakoskelo Mergus serrator
Isokoskelo Mergus merganser
B) Rehevät vedet
Haapana Anas penelope
Tavi Anas crecca
Sinisorsa Anas platyrhynchos
Jouhisorsa Anas acuta
Lapasorsa Anas clypeata
Heinätavi Anas querquerdula
Punasotka Aythya ferina
Tukkasotka Aythya fuligula
Telkkä Bucephala clangula
Silkkiuikku Podiceps cristatus
Härkälintu Podiceps grisegena
Mustakurkku-uikku Podiceps auritus
Nokikana Fulica atra

Tämä indikaattori päivitetään 1–2 vuoden välein.

 

 

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit