SU17 Soiden ennallistaminen

   
>> Indikaattorin taustatiedot

Kehitys

 

Metsäojitettujen soiden ennallistamisen ensisijaisena tavoitteena on suon vesitaloudessa tapahtuneiden muutosten korjaaminen ja luonnontilaisen kaltaisen kasvillisuuden ominaispiirteiden palauttaminen. Tavallisimpia toimenpiteitä ovat ojien tukkiminen ja ojitusalueille kasvaneiden puiden poistaminen.

Vuosittain toteutettavien ennallistamishankkeiden määrä vaihtelee, mutta yleisesti ottaen soiden käsittely ojituksia ennen vallinneen tilan palauttamiseksi on lisääntynyt 1990-luvun lopulta lähtien. Vuodet 2004 ja 2005 olivat soiden ennallistamisen vielä lyhyen historian huippuvuosia, kun noin 2 000 hehtaaria suota ennallistettiin vuosittain.

Soiden ennallistamisia on tähän mennessä tehty lähes yksinomaan valtion omistamilla suojelualueilla. Joitakin ennallistamishankkeita on toteutettu myös yksityismaiden luonnonsuojelualueilla ja talousmetsissä. Metsähallituksen hallinnassa olevien suojelualueiden ja suojeluohjelmien kohteiden soiden ennallistamistarpeeksi arvioitiin vuonna 2003 vähintään 20 000 hehtaaria. Vuoteen 2013 mennessä soita oli  ennallistettu yhteensä 22 600 hehtaaria. Yksityismaiden suojelualueilla soita on ennallistettu noin 200 hehtaaria.

 

Vaikutus luonnon monimuotoisuuteen

Soiden ennallistaminen lisää monimuotoisuutta, sillä se parantaa uhanalaisten, taantuneiden ja vaateliaiden lajien elinmahdollisuuksia. Ennallistamisen jälkeinen palautumisnopeus riippuu lajista. Esimerkiksi avosoilla pesivien lintujen on todettu hakeutuneen ennallistetuille alueille melko pian ennallistamisen jälkeen. Rimpipintojen kasvilajeilla voi kuitenkin kulua enemmän aikaa, sillä ne katoavat ojituksen seurauksena kokonaan, ja levittäytyminen muilta alueilta takaisin ennallistetulle suolle on hitaampaa.

Ennallistamisen myötä lisääntynyt sopivien elinympäristöjen määrä ei välttämättä auta kaikkia taantuneita lajeja, vaan vaikutukset vaihtelevat suuresti lajista ja paikasta riippuen. Esimerkiksi keltavästäräkin kannoissa on havaittu ennallistamisen jälkeen sekä taantumista että runsastumista, alueesta riippuen. Ennallistaminen kuitenkin pienentää taantumisen todennäköisyyttä tulevaisuudessa, ja sillä voi olla merkittävä vaikutus lajiston monimuotoisuuteen paikallisella tasolla.

Tämä indikaattori päivitetään vuosittain.  

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit