Yhteistyötahot

Luonnontila.fi -sivusto on syntynyt suomalaisten ympäristöalan tutkimuslaitosten, viranomaistahojen ja kansalaisjärjestöjen yhteistyönä. Päävastuu indikaattorikokoelman kokoamisesta ja Luonnontila.fi -sivuston kehittämisestä on ollut Suomen ympäristökeskuksessa työskentelevällä työryhmällä.

 

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on ympäristöministeriön alainen tutkimus- ja asiantuntijalaitos, jonka tehtäviin kuluu ympäristön muutoksiin liittyvien ilmiöiden tutkiminen ja muutosten hallinnassa auttavien ratkaisujen kehittäminen. Luonnontila-sivustoa kehitetään ja päivitetään pääosin SYKEn luonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelmassa. Koordinaattorina toimii tutkija Ari-Pekka Auvinen.

Merkittävä osa Luonnontilan indikaattoreista perustuu Suomen ympäristökeskuksen hallinnoimiin seurantoihin ja tutkimuksiin. Tällaisia ovat muun muassa monet sisävesien ja Itämeren vedenlaatua ja biologista tilaa koskevat seurannat sekä uhanalaisia lajeja ja luontotyyppejä sekä direktiivilajeja koskevat arvioinnit. Lukuisat SYKEn tutkijat ovat myös osallistuneet Luonnontilan indikaattoreiden kehittämiseen.

 

Luonnontieteellinen keskusmuseo (LUOMUS) on Helsingin yliopiston erillislaitos, joka vastaa luonnontieteellisten kansalliskokoelmien säilyttämisestä, kartuttamisesta ja näytteillepanosta sekä näihin liittyvästä tutkimuksesta ja opetuksesta. LUOMUS ylläpitää useita lajitason seurantoja, jotka ovat keskeisellä sijalla Suomen luonnon monimuotoisuuden tilaa ja kehitystä arvioitaessa. Luonnontilan sivuille LUOMUKSEN tutkijat ovat tuottaneet eri elinympäristöjen pesimälintuja kantojen kehitystä kuvaavat indikaattorit. Tähän työhön ovat osallistuneet professori Risto A. Väisänen ja tutkija Ville Vepsäläinen. Vuodesta 2010 alkaen linnustonseurannan yhteyshenkilönä on toiminut Aleksi Lehikoinen.

 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) on maa- ja metsätalousministeriön alainen tutkimuslaitos, jonka avaintehtäviä ovat kala- ja riistavarojen arviointi, ennustaminen ja tilastointi sekä kalakantojen monimuotoisuuden ylläpito. RKTL:n toimesta Luonnontilan sivuille on laadittu riistarikkautta kuvaava indikaattori (ME11). Työstä ovat vastanneet professori Harto Lindén ja tutkija Jani Pellikka. Lisäksi RKTL:ssä työn alla ovat myös sisävesien ja Itämeren kalakantoja, Tunturi-Lapin jäkälälaidunten tilaa sekä sisävesien pesimälintujen kantojen kehitystä kuvaavat indikaattorit.

 

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) on maa- ja metsätalousministeriön alainen tutkimuslaitos, jonka tehtävänä on edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Metlan ylläpitämistä seurannoista Valtakunnan metsien inventointi (VMI) on puustoisten elinympäristöjen tilan seurannan kannalta keskeinen tietolähde. Usea Luonnontilan indikaattoreista pohjautuu myös Metlan ylläpitämiin metsätalouden tilastoihin, jotka kootaan keskitetysti vuosittain julkaistavaan Metsätilastolliseen vuosikirjaan.

Yllä mainitujen tietolähteiden lisäksi Metlassa on kehitetty ojittamattomien soiden pirstoutumista kuvaavaa indikaattoria. Työhön ovat osallistuneet professori Erkki Tomppo, erikoistutkija Kai Mäkisara sekä tutkija Nina Vainikainen.

 

BirdLife Suomi ry on lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö. BirdLife Suomen tavoitteena on linnustonsuojelun ja lintuharrastuksen kautta edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja kestävää kehitystä. BirdLife Suomi on osa kansainvälistä BirdLife International -järjestöä. BirdLife on osallistunut indikaattoreiden kehitystyöhön kartoittamalla harrastajien keräämän havaintoaineston soveltuvuutta indikaattoreiden pohja-aineistoksi. Valmistumassa on ainakin vaativimpien kosteikkolintujen kantojen kehitystä kuvaava indikaattori, jota on kehittänyt suojelu- ja tutkimuspäällikkö Teemu Lehtiniemi.

 

Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti (EKAY) on valtakunnallisen kansanterveysjärjestön Allergia- ja Astmaliitto ry:n tutkimus- ja tietopalveluyksikkö. Instituutti tuottaa uutta tietoa ja tiedottaa erityisesti allergioista, allergioiden ja ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta sekä ihmistoiminnan ympäristövaikutuksista. EKAY koordinoi valtakunnallista päiväperhosseuranta, jonka tuottamien tulosten perustella on laadittu indikaattori soiden päiväperhosista (SU8). Indikaattoria on kehittänyt instituutin johtaja Kimmo Saarinen.

 

Metsähallitus on valtion liikelaitos, jonka hallinnassa on reilut 12 miljoonaa hehtaaria valtion omistamia maa- ja vesialueita. Metsähallituksen tavoitteena on hoitaa ja käyttää näitä alueita niin, että ne hyödyttäisivät suomalaista yhteiskuntaa mahdollisimman hyvin. Metsähallitus on valtion liikelaitos, jolla on sekä liiketoimintaa että julkisia hallintotehtäviä.

Metsähallitus hallinnoi luonnonsuojejualueita ja kerää niitä koskevaa tietoa. Metsähallituksen tehtäviin kuuluu myös useita lajiseurantoja, joista valtaosa koskee uhanalaisia lajeja. Sekä suojelualueita että uhanalaisia lajeja koskevia tietoja on hyödynnetty Luonnontilan indikaattoreissa elinympäristökohtaisesti. Metsähallituksen yhteyshenkilö indikaattorien kehitystyössä on ollut päällikkö Aimo Saano.

 

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) on maa- ja metsätalousministeriön alainen tutkimuslaitos, jonka tutkimusaloja ovat biologia, teknologia ja talous. MTT tuottaa ja välittää tieteellistä tutkimustietoa sekä kehittää ja siirtää teknologiaa koko maatalous- ja elintarvikesektorille. Luonnontilan indikaattoreista kevätviljapeltojen rikkakasveja käsittelevä indikaattori (MA10) sekä maanviljelysmaan typpitasetta (MA3) kuvaava mittarin perustuvat MMT:n ylläpitämiin seurantoihin. Lisäksi Luonnontila-sivusto toimii yhteistyössä MMT:n oman indikaattorikokoelman, Luonnonvarapuntarin kanssa.

 

Ilmatieteen laitos on liikenne- ja viestintäministeriön alainen palvelu- ja tutkimuslaitos, joka tuottaa sää-, meri- ja ilmastopalveluja. Laitoksen palvelut pohjautuvat ilmakehä- ja meriaiheeseen tutkimukseen. Luonnontilan indikaattoreista keskilämpötila- (IM3), kasvukausi (IM4), lumi- ja jääpeite (IM5) sekä sadesumma (IM6) perustuvat Ilmatieteen laitoksen seuranta-aineistoihin.

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit