Geenivarojen tuonti

Kun ulkomaisia geenivaroja käytetään tutkimus- ja/tai kehityskäyttöön, tulee niiden hyödyntämiseen hankkia ennakkosuostumus (PIC, Prior Informed Consent) ja laatia tarvittaessa molemminpuolisesti sovittavat ehdot (MAT, Mutually Agreed Terms), mikäli tarjoajamaa tällaisia edellyttää. Ennakkosuostumus tulee hankkia aina, jos geenivarojen käyttöön sisältyy alkuperäiskansojen (tai paikallisyhteisöjen) perinteistä tietoa.

Ennakkosuostumuksen hakeminen

Suostumus haetaan geenivaran tarjoajamaan kansallisen viranomaisen (CA: Competent Authority) tai ABS-yhteystahon (NFP: National Focal Point) antamien ohjeiden mukaisesti. Viranomaisten yhteystiedot löytyvät kansainvälisestä tietojenvälitysjärjestelmästä (Access and Benefit Sharing Clearing-House, ABSCH), josta löytyvät myös pöytäkirjan osapuolien geenivarojen saatavuutta koskevat lait ja määräykset sekä linkit toimivaltaisten viranomaisten sivustoille. Jos valtion kohdalta puuttuu nimi, lisätietoja voi pyytää biodiversiteettisopimuksen kansalliselta yhteystaholta. Menettelyistä ja vaatimuksista on syytä aina saada vahvistus jo oman oikeusturvan kannalta.

Keskinäisesti sovittavat ehdot

Keskinäisesti sovittavilla ehdoilla tarkoitetaan geenivarojen ja/tai geenivaroihin liittyvän perinteisen tiedon toimittajamaan ja käyttäjän välillä tehtyjä yksityisoikeudellisia sopimuksia, joissa esitetään erityiset ehdot geenivarojen ja/tai perinteisen tiedon käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaiselle ja tasapuoliselle jakamiselle. Ehdot voivat myös sisältää tällaista käyttöä sekä myöhempiä sovelluksia ja myöhempää kaupallistamista koskevia lisäehtoja ja -edellytyksiä.

Suomen ympäristökeskus toimii Suomen kansallisena yhteystahona

 Taulukko: Nagoyan pöytäkirjan soveltamisala (EU:n soveltamisalaohjeistus 2016)

Kuuluu Nagoyan pöytäkirjan alle Ei kuulu Nagoyan pöytäkirjan alle

Maantieteellinen alkuperä

Materiaalin lähtöpaikka

Jonkin valtion aluetta

Ei minkään valtion aluetta: Antarktis, valtamerialueet

Lähtömaa

On Nagoyan pöytäkirjan osapuoli

Ei ole Nagoyan pöytäkirjan osapuoli
Lähtömaassa

On saatavuutta sääntelevä laki (tai vastaava)

Ei ole saatavuutta sääntelevää lainsäädäntöä

Aika

Materiaali on haettu

Ei ole Nagoyan pöytäkirjaan rinnastettavan muun kansainvälisen järjestelmän piirissä

On jonkin muun tunnustetun järjestelmän piirissä (esim. IT-PGRFA)

Ei ole ihmisgeenivara

On ihmisgeenivara

Hankittu kulutushyödykkeenä mutta käytetty tutkimus- ja kehitystyössä

Käytetään kulutushyödykkeenä

Käyttö

Geneettisen tai biokemiallisen ominaisuuden tutkimus- ja kehitystyö

Ei  geenivaraan kohdistuvaa tutkimus- ja kehitystyötä

Henkilö

Käyttäjänä yksityishenkilö tai oikeushenkilö

Henkilö ainoastaan siirtää geenivaraa tai kaupallistaa siihen perustuvaa tuotetta

Maantieteellinen käyttö

Tutkimus ja kehitys tapahtuu

EU:ssa

Kokonaan EU:n ulkopuolella