Strategia

Japanin Nagoyassa lokakuussa 2010 pidetyssä biodiversiteettisopimuksen kymmenennessä osapuolikokouksessa hyväksyttiin tarkistettu ja päivitetty maailmanlaajuinen biodiversiteettistrategia vuosille 2011–2020. Strategia koostuu visiosta, missiosta ja kahdestakymmenestä niin kutsutuista Aichi-tavoitteesta.

Visio
Maailma elää luonnon kanssa harmoniassa. Vuoteen 2050 mennessä luonnon monimuotoisuutta arvostetaaan, suojellaan, ennalistetaan ja käytetään viisaasti niin, että maapallon elinvoimaa ylläpitävät ja ihmisille keskeisiä hyötyjä tuottavat ekosysteemipalvelut turvataan.

Missio
Ryhtyä vaikuttaviin ja välittömiin toimenpiteisiin luonnon monimuotoisuuden häviämisen estämiseksi, jotta voidaan vuoteen 2020 mennessä varmistaa, että ekosysteemit säilyttävät palautumiskykynsä ja jatkavat tärkeiden ekosysteemipalveluiden tuottamista; turvaten näin planeetan elämän monimuotoisuuden ja auttaen ihmisten hyvinvoinnin ylläpitämistä ja köyhyyden poistamista. Jotta tähän päästään, biodiversiteettiin kohdistuvia paineita vähennetään, ekosystemejä ennallistetaan, biologisia resursseja käytetään kestävästi ja geneettisten varojen käytöstä saatavat hyödyt jaetaan reilulla ja tasa-arvoisella tavalla; riittävät taloudelliset resurssit osoitetaan, toimintavalmiuksia parannetaan, biodiversiteetikysymyksiä ja -arvoja valtavirtaistetaan, tarkoituksenmukaisia politiikkoja pannaan käytäntöön tehokkaasti ja päätöksenteko perustuu kestävään tieteellisiin lähtökohtiin sekä varoivaisuusperiaatteen soveltamiseen.

[Strategiset päämäärät ja Aichi-tavoitteet esitellään omalla sivullaan.]