Geomuodostumat

Suomen biodiversiteettiohjelmassa on kaksi geologisia muodostumia koskevaa toimenpidettä (toimenpiteet 62 ja 63). Molempien toteutus oli vuoden 2018 lopussa kesken.

Maa-aineiston kestävää käyttöä tukevaa lainsäädännön kehittämistyötä on tehty merialuesuunnittelun osalta. Vuoteen 2021 mennessä laadittavissa merialuesuunnitelmissa linjataan tarvittaessa myös merihiekan kiviainesten otosta. Kaivos- ja maa-aineslakien kehittäminen biodiversiteettinäkökulmasta ei sen sijaan ole edennyt (toimenpide 62; kirimisvaraa).

Geomuodostumia koskeva tieto on kasvanut, kun valtakunnallisen kallioinventoinnin viimeisen osa-alueen tiedot julkaistiin vuonna 2015. Tämän jälkeen on inventoitu kivikot, joiden tiedot julkaistaan 2019. Inventointitiedot otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa vaihtelevasti, mutta lupaharkinnassa ne ovat keskeinen tausta-aineisto. Kivi- ja maa-aineksia koskevat tietojärjestelmät ovat kehittyneet (toimenpide 63; käynnissä suunnitellusti).