Maa-ainesten kestävä käyttö

62) Kehitetään maa- ja merialueiden käytön lainsäädäntöä, suunnittelua ja tutkimusta maa-ainesten kestävän käytön tueksi. Laaditaan Suomen Itämeren toimintaohjelman mukaisesti maamme rannikkoalueet kattava merihiekan ja kiviainesten ottosuunnitelma toiminnasta aiheutuvien haittojen hallitsemiseksi. Selvitetään maa-aineslain ja kaivoslain suhdetta uhanalaisten kallioluontotyyppien osalta.

   
Vastuutaho: Ympäristöministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Vuonna 2016 tehdyn maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen mukaan Suomen aluevesille ja talousvyöhykkeelle laaditaan merialuesuunnitelma. Suunnitelmat laaditaan vuoteen 2021 mennessä ja niitä tehdään neljä: kolme Manner-Suomen merialueille sekä yksi Ahvenanmaalle. Merialuesuunnitelmissa käsitellään tarvittaessa myös merihiekan ja kiviainesten ottoa. Geologian tutkimuskeskus laatii selvitystä merihiekan ja kiviainesten ottotoiminnan nykytilanteesta.

Maa-aineslain ja kaivoslain suhdetta uhanalaisten kallioluontotyyppien suojeluun koskevaa selvitystä ei ole aloitettu.


 

Lisätietoa: Valtionhallinnon merialuesuunnittelua käsittelevä sivusto https://www.merialuesuunnittelu.fi/