Tiedot geomuodostumista

63) Saatetaan päätökseen geologisten muodostumien inventoinnit ja huolehditaan inventointitietojen helposta saatavuudesta viranomaisten, suunnittelijoiden ja ainesten ottajien käyttöön. Täydennetään ja ylläpidetään kiviainesten tilinpitojärjestelmää ainesten kestävän käytön tavoitteiden mukaisesti. Täydennetään ja päivitetään Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamisprojektin (POSKI) aineistoa luontoarvojen osalta alueidenkäytön suunnittelun avuksi.

   
Vastuutaho: Ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Viimeinen valtakunnallisen kallioalueinventoinnin aluekohtainen raportti Lapin arvokkaista kallioalueista julkaistiin vuonna 2015. Tämän jälkeen on suoritettu kivikkojen inventointi, jonka tulokset julkaistaan vuonna 2019. Valmistuneita geologisten muodostumien inventointeja on otettu vaihtelevasti huomioon maankäytön suunnittelussa. Maa-aineslain mukaisessa lupaharkinnassa inventoinnit on tärkeä tausta-aineisto arvioitaessa maa-aineslain luvanmyöntämisen edellytyksiä.

Kiviainesten tilinpitojärjestelmä ei ole enää käytössä, vaan Geologian tutkimuskeskus tarjoaa tietoja rajapintapalvelun kautta. Ympäristöhallinnon maa-ainestenoton tietojärjestelmä NOTTOa on kehitetty Suomen ympäristökeskuksen ja KEHA-keskuksen toimesta. Kehittämisen tavoitteena on ollut, että kunnat lupa- ja valvontaviranomaisina ottavat NOTTO-järjestelmän lupa- ja valvontatoimessa käyttöön, jolloin voidaan vähentää KEHA-keskuksen ja ELY-keskusten työtaakkaa tietojen rekisteröinnissä.Myös maa-aineisten oton NOTTO-tietojärjestelmän tiedot pyritään jatkossa tuottamaan saataviksi rajapintapalvelun kautta. Näiden rajapintatietojen kautta saatavien tietojen yhdistämisellä voidaan tehdä samat analyysit kuin vanhan tilinpitojärjestelmään koottujen tietojen analysoinnilla.

 

Lisätietoja: Husa, J. & Teeriaho, J. 2015. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Lapissa. Suomen ympäristö 6 | 2015.
http://hdl.handle.net/10138/157886

Kivikkojen inventointi ympäristöhallinnon sivuilla https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Geologiset_muodostumat/Kivikot