Itämeri ja rannikko

Suomen biodiversiteettiohjelmassa on kaksi Itämerta koskevaa toimenpidettä (toimenpiteet 68–69). Molempien toteutustilanne oli vuoden 2018 lopussa hyvä: Itämeren suojeluun liittyvän toiminnan katsottiin muuttuneen vakiintuneeksi toiminnaksi ja vedenalaisen luonnon inventoinnin valmistuneen.

Itämeren suojelun toimintaohjelma muuttui vuonna Suomen merenhoitosuunnitelmaksi, mutta toimenpiteiden sisältö säilyi pääosin ennallaan. Jaksolla 1997–2016 Suomen jokien kautta Itämereen kohdistuva fosforikuormitus laski, mutta typpikuormitus puolestaan nousi. Vaikka niin kansallisten kuin HELCOM toimintaohjelman toteutus on edennyt hyvin, niin tarvitaan kuitenkin lisätoimenpiteitä, jotta Itämeren hyvä tila voidaan kaikilta osin saavuttaa (toimenpide 68). 

Vedenalaisen meriluonnon inventoinnin ensimmäinen vaihe on saatettu loppuun. Hankkeessa kerätty tieto on kaikkien saatavilla julkisessa karttapalvelussa. Mereisten suojelualueiden pinta-ala kattaa lähes 10 % Suomen meripinta-alasta, mutta etenkin suojelun tehokkuutta tulee vielä edistää (toimenpide 69).