Itämeren suojelun toimintaohjelma

68) Toteutetaan valtioneuvoston periaatepäätös Itämeren suojeluohjelmasta ja vähennetään olennaisesti Itämereen kohdistuvia ravinnepäästöjä kansainvälisellä yhteistyöllä. Toteutetaan HELCOMin Itämeren suojelun toimintaohjelmaa (Baltic Sea Action Plan, BSAP) sekä HELCOMin suositukset.

   
Vastuutaho: Ympäristöministeriö, ulkoasianministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   
Tilanne vuonna 2018: Suomen Itämeren suojeluohjelman voimassaolo päättyi 31.12.2015. Sen korvasi Suomen merenhoitosuunnitelma, jonka toimenpideohjelma hyväksyttiin valtioneuvoston päätöksellä joulukuussa 2015.

Itämeren suojeluohjelmassa esitettyjä tavoitteita toteutetaan merenhoitosuunnitelmalla, joka kostuu 1) meren nykytilan arvioinnista, hyvän tilan määritelmästä ja yleisistä ympäristötavoitteista sekä indikaattoreista, 2) merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmasta sekä 3) merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmasta 2016–2021. Nämä laaditaan kuuden vuoden välein; vuonna 2018 valmistui toinen arvio meren nykytilasta.

Merenhoidon toimenpideohjelmassa (2016–2021) tarkastellaan rehevöitymisen lisäksi vaarallisten ja haitallisten aineiden vähentämistä, luonnon monimuotoisuuden suojelua, haitallisten vieraslajien torjuntaa, merellisten luonnonvarojen kestävän käytön ja hoidon edistämistä, merenpohjiin kohdistuvien ihmisvaikutusten vähentämistä, merenpohjan muutosten aiheuttamien häiriöiden estämistä sekä meren ja rantojen roskaantumisen ja vedenalaisen melun vähentämistä.

Suomen jokien kautta Itämereen kohdistuva fosforikuormitus laski tarkastelujaksolla 1997–2016 tilastollisesti merkitsevästi. Samaan aikaan typpikuormitus sen sijaan nousi, mutta nousu ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Merialuekohtaisesti fosforikuorma pysyi suurin piirtein samana Suomenlahdella ja Saaristomerellä ja laski Perämerellä ja Selkämerellä. Typen kuormituskehitys on ollut lievästi laskeva Saaristomerellä ja Selkämerellä ja nouseva Perämerellä ja Suomenlahdella.

Pelkästään nykytoimenpiteitä toteuttamalla meriympäristön hyvän tilan ylläpitäminen tai saavuttaminen ei kuitenkaan ole kaikilta osin mahdollista, ja siksi merenhoidon toimenpideohjelmassa on 29 uutta toimenpidettä, jotta Itämeren hyvä tila saavutettaisiin 2020 mennessä.

Itämeren suojelukomissio (HELCOM) julkaisi kesällä 2018 State of the Baltic Sea-raportin. Se on Itämeren valtioiden yhdessä laatima kokonaisvaltainen arvio Itämeren ympäristön tilasta ja siihen kohdistuvista paineista. HELCOMin Itämeren toimintaohjelmaa toteutetaan ja 2018 on alkanut työ toimintaohjelman päivittämiseksi vuoden 2021 jälkeen. Lisäksi toteutetaan HELCOMin suosituksia.

Parhaillaan laaditaan merialuesuunnitelmia, joiden on määrä valmistua vuoden 2021 alussa. Suunnitelmien tarkoituksena on edistää sinistä kasvua ja meriympäristön hyvää tilaa sovittamalla yhteen meren eri käyttötarkoituksia. Luonnon monimuotoisuuden suojelu sisältyy yhtenä ympäristön osa-alueena väylähankkeiden (maantiet, rautatiet, vesiväylät) suunnittelun yhteydessä tehtävään ympäristövaikutusten arviointiin (ks. toimenpide 15).

 

Lisätietoja: Merenhoidon suunnittelu ja yhteistyö ympäristöhallinnon verkkosivuilla (sis. mm. Merenhoidon toimenpideohjelman) http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Meri/Merensuojelu_ja_hoito/Merenhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo

Itämeren tila ympäristöhallinnon verkkosivuilla http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Meri/Mika_on_Itameren_tila