Vedenalaisen meriluonnon inventointi

69) Selvitetään Suomen rannikkoluonnon monimuotoisuus saattamalla päätökseen Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiprojekti (VELMU). Selvitetään mereisten suojelualueiden lisäämis- ja/tai laajentamistarvetta.

   
Vastuutaho: Ympäristöministeriö, sisäministeriö, puolustusministeriö, ulkoasianministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtionvarainministeriö

   
Aikataulu: 2013–2015

   

Tilanne vuonna 2018: Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiprojektin ensimmäinen vaihe (VELMU 1) on valmis. Hankkeessa kerätty tieto löytyy VELMU-karttapalvelusta ja vuonna 2017 julkaistiin VELMU 1:n tuloksiin perustuva kansantajuinen kirja Meren aarteet.

Vedenalaisen meriluonnon inventointi jatkuu VELMU 2 -hankkeessa (2018–2025). VELMU 2:n tavoitteena on, että kansalaisille muodostuu yhä parempi käsitys meriluonnon monimuotoisuudesta ja meren ekosysteemipalveluista, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä niiden merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille ja taloudelle.

Kerätyn tiedon avulla vastataan kansainvälisiin velvoitteisiin ja toimeenpannaan EU-direktiivejä.  VELMU 2:n tietoja voidaan käyttää merialuesuunnittelussa, kaavoituksessa, suojelualueverkoston kehittämisessä ja Sinisen kasvun mahdollisuuksien selvittämisessä sekä meriluonnon tilan arvioinnissa, merenhoidon toimenpiteiden kehittämisessä ja tarkasteltaessa ilmastonmuutoksen vaikutuksia meriluontoon.

VELMU 2:ssa tullaan tekemään pääasiallisesti kohdennettuja (puutteelliset tunnetut lajit ja elinympäristöt) kartoituksia ja jalostamaan kerättyä tietoa monipuolisesti. Tavoitteena on toteuttaa 2020–2021 laaja erityistutkimus, jolla ratkaistaan erikseen määriteltävä ajankohtainen meriluonnon monimuotoisuuden liittyvä ongelma.

Mereisten suojelualueiden pinta-ala kattaa lähes 10 % meripinta-alastamme, mutta etenkin suojelun tehokkuutta tulee vielä edistää.

 

Lisätietoa: VELMU - Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma ympäristöhallinnon sivuilla
http://www.ymparisto.fi/velmu

VELMU-karttapalvelu Suomen ympäristökeskuksen paikkatietosivuilla
http://paikkatieto.ymparisto.fi/velmu/