Korvaavat elinympäristöt

Suomen biodiversiteettiohjelmassa on kaksi korvaaviin elinympäristöihin liittyvää toimenpidettä (toimenpiteet 60–61). Molempien toteutus oli vuoden 2018 lopussa kesken, mutta eteni aikataulussa. Korvaavilla elinympäristöillä tarkoitetaan erityisesti väylärakentamisen ja maa-aineisten oton seurauksena syntyneitä paahdeympäristöjä, jotka voivat toimia esimerkiksi uhanalaisten harju- ja ketolajien toissijaisina elinympäristöinä.

Nykyiset korvaavat elinympäristöt on selvitetty päätieverkon ja rataverkon osalta. Potentiaalisia kohteita löydettiin yhteensä lähes tuhat. Selvityksen mukaan niiden nykyinen mekaaninen raivaus riittää pääosin hyvin, mutta tärkeimpien kohteiden hoidosta tulisi laatia tarkemmat ohjeet (toimenpide 60; käynnissä suunnitellusti).
 
Vanhoille käytöstä poistuneille maa-ainesten ottopaikoille on kehitetty erilaisia toimintamalleja, joilla kohteiden merkitystä luonnon monimuotoisuudelle voidaan lisätä. Yksi pisimmälle viedyistä on yksityisen toimijan ja Suomen ympäristökeskuksen luoma ekosysteemihotelli, jonne voidaan siirtää uhanalaisia lajeja turvaan muualla sijaitsevilta rakennettavilta alueilta (toimenpide 61; käynnissä suunnitellusti).