Arvokkaiden alueiden hoito

59) Turvataan perinnebiotooppien ja muiden luonnonarvoltaan arvokkaiden maatalousalueiden hoidon jatkuvuus uudistamalla Maatalouden ympäristötukea ohjelmakaudelle 2014–2020 ja lisäämällä hoidettavien perinnebiotooppien määrää. Lisäksi kehitetään muita kuin maatalouspoliittisia tukitoimenpiteitä, jotta voidaan turvata ja tehostaa perinnebiotooppien hoitoa suojelualueilla ja muilla maatilojen ulkopuolisilla alueilla.

   
Vastuutaho: Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman eli maaseutuohjelman 2014–2020 toimeenpano on käynnissä.  Maaseutuohjelman maatalouden ympäristö ja ilmasto -toimenpiteen alla on maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoidon ympäristösopimus, jossa sopimuskohteina voivat olla perinnebiotoopit, luonnonlaitumet, reunavyöhykkeet ja eräät muut arvokkaat maatalousluonnon alueet. Arvokkaimmiksi luokitelluille perinnebiotoopeille maksetaan korkeampaa korvausta. Sopimusten määrä on ohjelmakauden aikana kasvanut. Kohteiden kunnostamista varten maaseutuohjelmassa on ei-tuotannollinen investointi perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen. Tuensaajina ovat viljelijät tai rekisteröidyt yhdistykset.

Maaseutuohjelman suoriin tukiin kuuluva viherryttämistuki edellyttää pysyvien nurmien säilyttämistä. Vaatimus on tiukempi sellaisten pysyvien nurmien osalta, jotka kuuluvat Natura-alueeseen. Niin ikään maaseutuohjelman suoriin tukiin kuuluvaa luonnonhaittakorvausta on maksettu vuodesta 2015 alkaen myös pysyville nurmille, jotka ovat luonnonlaidunta tai -niittyä.

 

Lisätietoa: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 maa- ja metsätalousministeriön sivuilla http://mmm.fi/maaseutu/manner-suomen-maaseudun-kehittamisohjelma-2014-2020