Tieto perinnebiotoopeista

56) Ajanmukaistetaan tiedot arvokkaista perinnebiotoopeista ja niiden hoidon tarpeesta.

   
Vastuutaho: Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö

   
Aikataulu: 2013–2018

   

Tilanne vuonna 2018: Perinnebiotooppien valtakunnallisen päivitysinventoinnin käynnistys on viivästynyt, mutta hanke on kuitenkin juuri alkamassa. Päivitysinventoinneissa käytettävät ohjeet on laadittu, jonka lisäksi on tehty malli-inventoinnit ja alustavia inventointeja muutaman maakunnan alueella. Hankkeelle on kirjattu vuosiksi 2019–2021 uutta rahoitusta 600 000 euroa, jonka avulla päivtysinventoinnin on tarkoitus kattaa koko maan.

Perinnebiotooppeja koskevan inventointitiedon tallennukseen ja ylläpitoon on rakennettu valtakunnallinen perinnebiotooppien tietokanta osana ympäristöhallinnon ULJAS-paikkatietokokonaisuutta. Tallennusohjeet on laadittu ja tiedon vieminen tietokantaan on aloitettu. Tietokanta täydentyy päivitysinventointien edetessä.

 
Lisätietoa: Perinneympäristöt ja niiden hoito valtion suojelualueilla http://www.metsa.fi/perinneymparistojen-hoito