Kansallinen metsäohjelma

46) Toteutetaan Kansalliseen metsäohjelmaan (KMO) sisältyvät toimenpiteet, suoritetaan KMO:n arviointi ja tarkistetaan metsäohjelmaa tarvittavissa määrin.

  • Metsien monipuolistuvien käyttötarkoitusten tukemiseksi monipuolistetaan niiden käsittelyä uudistamalla säädöksiä, metsänhoitosuosituksia, metsäsuunnittelua sekä tähän liittyvää neuvontaa ja koulutusta.
  • Kehitetään talousmetsien luonnonhoitoa mm. rahoitusjärjestelmää ja metsänhoitosuosituksia sekä ohjeistusta uudistamalla sekä metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden koulutuksella.
  • Suunnataan metsätalouden ympäristötukea luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta tehokkaasti.
   
Vastuutaho: Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Kansallisen metsäohjelman (KMO) toteuttaminen on päättynyt. KMO:n arviointi tehtiin vuonna 2013.

Uutena kansallisena metsäohjelmana toimii Kansallinen metsästrategia 2025 (KMS 2025), jota toteutetaan strategisilla hankkeilla. Esimerkiksi Monimetsä-hankkeessa jalkautetaan talousmetsien luonnonhoitoa osaksi normaalia metsätaloutta. Hanke on selvittänyt ja kokeillut toimintamalleja, joiden myötä suositeltavien luonnonhoitokeinojen soveltaminen käytäntöön voisi yleistyä. Luonnonhoidon laadun seurantaa kehitetään vuonna 2018 alkaneessa hankkeessa.

Metsälainsäädäntö ja metsänhoitosuositukset on uudistettu. Uusi metsälaki mahdollistaa muun muassa metsän kasvattamisen eri-ikäisrakenteisena ja uudet Hyvän metsähoidon suositukset antavat ohjeita siitä, miten tämä tehdään käytännössä. Talousmetsien luononhoidosta on myös julkaistu erillinen työopas. Myös kestävän metsätalouden rahoituslaki uudistettiin vuonna 2015. Uuden, vuoden 2020 jälkeisen rahoituskauden, mukaisen kannustejärjestelmän valmistelu on alkanut. Luonnonhoito on valmistelutyössä otettu entistä vahvemmin osaksi jokapäiväistä metsänhoitoa.

Hankemuotoista toimintaa kehitetään muun muassa METSO-ohjelman kautta. METSO-hankkeissa on kehitetty esimerkiksi riistametsänhoitoa ja talousmetsälehtojen hoitoa. Lisäksi Hydrologia Life -hankkeessa on kehitetty ohjeistusta metsäojien kunnostukseen kuivuneiden suojelusoiden läheisyydessä.

Metsätalouden ympäristötuen suuntaamista tehdään jatkuvasti osana normaalia toimintaa. Suomen metsäkeskuksessa metsätalouden ympäristötukeen ja luonnonhoitoon käytetty kokonaisrahamäärä on laskenut vuosien 2010 ja 2011 yli 10 miljoonasta eurosta viime vuosien 3–4 miljoonaan euroon (kuva). Suomen metsäkeskus on laatinut ohjeen kohteiden priorisoimiseksi.

Kansallinen metsästrategia päivitettiin vuonna 2018. Päivitetty strategia on tarkoitus julkaista valtioneuvoston periaatepäätöksenä vuoden 2019 alkupuolella. Päivityksessä korostuu kestävyyden näkökulmien tasapainoinen huomioon ottaminen. Luonnonhoidon näkökulma on sekä päivitetyssä Talousmetsien luonnonhoito ja metsäluonnon monimuotoisuus -hankkeessa että myös muissa toimenpiteissä mukana.


Kuva. Suomen metsäkeskuksessa ympäristötukeen ja luonnonhoitoon käytetty rahoitus vuosina 2008–2017 (milj. euroa).

 

Lisätietoa: Kansallinen metsästrategia 2025 maa- ja metsätalousministeriön sivuilla
http://mmm.fi/kms

Monimetsä-hanke Metsäkeskuksen sivuilla
https://www.metsakeskus.fi/monimetsa-hanke

Metsänhoidon suositukset
https://www.metsanhoitosuositukset.fi/

METSO-ohjelman tutkimus- ja kehittämishankkeet Metsonpolku-sivustolla http://www.metsonpolku.fi/fi-FI/tutkimus