METSO-ohjelma

45) Toteutetaan Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaan (METSO) sisältyvät toimenpiteet ja varmistetaan METSO-ohjelman rahoitus hallitusohjelman mukaisesti. Saatetaan loppuun METSOn väliarviointi ja tarkistetaan METSO-ohjelmaa tarvittavissa määrin.

   
Vastuutaho: Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: METSO-ohjelman myötä oli suojeltu vuoden 2017 loppuun mennessä noin 62 200 hehtaaria yksityisten omistamia metsiä. Suojelulle asetetusta 96 000 hehtaarin kokonaistavoitteesta oli silloin toteutettu noin 65 prosenttia. Toteutukseen lasketaan ELY-keskusten METSO-toteutus vuosina 2008–2017 (49 200 ha) sekä Metsähallituksen 13 000 hehtaarin valtion maiden METSO-suojelu vuonna 2014.

Vuosittain suojellun yksityismaan pinta-ala nousi vuosina 2008–2014 hieman yli 2 000 hehtaarista 8 000 hehtaariin, mutta putosi sen jälkeen vuoteen 2017 mennessä 3 500 hehtaariin (kuva 1). Koko METSO-ohjelmalle asetetun tavoitteen tulisi täyttyä vuoteen 2025 mennessä. Ohjelmaan kohdistuneet rahoitusleikkaukset hankaloittavat kuitenkin hehtaaritavoitteiden saavuttamista määräajassa.

Ympäristöministeriön kautta rahoitettavan aluesuojelun lisäksi METSO-ohjelmaan kuuluu myös maa- ja metsätalousministeriön koordinoimia metsätalouden ympäristötukisopimuksia ja luonnonhoitohankkeita. Näitä oli vuoden 2017 loppuun mennessä toteutettu 41 100 hehtaarilla eli puolella asetetusta 82 000 hehtaarin kokonaistavoitteesta.

METSO-ohjelmaa on rahoitettu vuoden 2017 loppuun saakka 311 miljoonalla eurolla (kuva 2). Mikäli ympäristöministeriön määrärahoihin ei tehdä vuoden 2019 jälkeen korotuksia, niin suojelutavoite saavutettaisiin noin 93 prosenttisesti. Maa- ja metsätalousministeriön osalta vajetta on enemmän. Nykyrahoituksella tavoite saavutettaisiin noin 79 prosenttisesti.

METSO-ohjelmaa koskeva valtioneuvoston periaatepäätös on päivitetty vuonna 2014. Ohjelman toteutus jatkuu sen mukaisesti vuoteen 2025. METSO-ohjelman väliraportti julkaistaneen vuonna 2018.

 

Kuva 1. METSO-ohjelman myötä suojellun yksityimaan pinta-ala 2009–2017 (= ELY-keskusten METSO-toteutus).

 

   
Kuva 2. METSO-ohjelman vuosittainen rahoitus 2008 alkaen. Vuosien 2018 ja 2019 osalta luvut ovat arvioita.


Lisätietoa: METSO-ohjelman sivut
http://www.metsonpolku.fi