Rakennetut ympäristöt

Suomen biodiversiteettiohjelmassa on kaksi rakennettuihin ympäristöihin liittyvää toimenpidettä (toimenpiteet 80 ja 81). Molempien toteutuksen katsottiin etenevän suunnitellusti.

Laajassa kaupunkiluonnon monimuotoisuuden huomioimista maankäytön suunnittelussa käsittelevässä toimenpiteessä muun muassa ohjataan kuntia selvittämään luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita ja säilyttämään viheryhteyksiä. Näiden huomioiminen on edennyt kaavaohjauksen, METSO-ohjelman ja uusien suunnittelutyökalujen keinoin. Uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet velvoittavat säilyttämään ekologisia yhteyksiä. Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on vireillä (toimenpide 80).

Toimintaohjelmakaudella vuodesta 2013 alkaen on perustettu neljä uutta kansallista kaupunkipuistoa kolmen muun hankkeen ollessa vireillä. Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää sekä kaupunkiluontoa että rakennettua kulttuuriympäristöä (toimenpide 81).