Haitallisten vieraslajien vaikutukset

76) Rajoitetaan riistanhoidollisin toimin vierasperäisten lajien haitallisia vaikutuksia alkuperäisiin riistaeläinkantoihin ja muuhun luontoon. Estetään uusien vierasperäisten riistaeläinlajien ja -kantojen tuonti Suomeen ja laskeminen luontoon.

   
Vastuutaho: Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Vieraslajien – erityisesti minkin ja supikoiran – poistoa suoritetaan metsästäjien vapaaehtoistyönä, mikäli hyöty näkyy metsästysmahdollisuuksina ja riistan lisääntymisenä metsästysalueilla. Luonnonsuojelualueilla vieraslajien poistaminen on usein maksullista palvelua. Supikoirien saalismäärät ovat moninkertaistuneet viimeksi kuluneen 20 vuoden aikana, kun taas minkin ovat vähän pienentyneet (kuva 1).

Haitallisten vieraslajien tuontia Suomeen määrää nykyisin myös EU:n vieraslajiasetus sekä Suomen kansallinen vieraslajilaki. EU:n tai kansalliseen vieraslajiluetteloon (valtioneuvoston asetus) listattujen lajien maahantuonti on kielletty. Kansallisen vieraslajilain mukaisesti kaikkia vieraslajeja koskee ympäristöön päästämisen kielto.

Kuva 1. Supikoiran ja minkin saalis 1996–2017.