Vesien säännöstelyn kehittäminen

65) Jatketaan vesistöjen säännöstelyn haittojen vähentämistä sekä juoksutuskäytäntöjen kehittämistä yhteistyössä luvanhaltijoiden, kuntien ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Jatketaan poistokalastuksia, joilla vähennetään vesiekosysteemien ravinteita ja torjutaan rehevöitymistä.

   
Vastuutaho: Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Vuodesta 2013 lähtien on käynnistetty noin 30 kappaletta säännöstelyn kehittämishankkeita, joissa lähes kaikissa on selvitetty säännöstelyn ekologisia vaikutuksia (erit. kalat ja vesikasvillisuus). Kehittämishankkeissa on esitetty suosituksia muun muassa säännöstelykäytäntöjen muuttamisesta, kalankulun parantamisesta sekä kunnostustoimenpiteistä, ja niiden seurauksena on tehty sekä suunnitteilla hakemuksia säännöstelyluvan muuttamiseksi tai säännöstelypadon korvaamiseksi pohjapadolla. Tällä hetkellä käynnissä on kymmenkunta säännöstelyn kehittämishanketta eri puolilla Suomea.

Vesistöjen säännöstelykäytäntöjen kehittämistä vaelluskalakantojen elvyttämiseen on tarkasteltu myös 2017 valmistuneessa valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) rahoituksella tehdyssä KalaVirta-selvityksessä. Hankkeessa ehdotetaan esimerkiksi vesistöjen säännöstelykäytäntöjen kehittämistä siten, että suojelullisesti tärkeissä kohteissa vaelluskalojen elinvaatimukset otetaan huomioon nykyistä paremmin. Suositusten toimeenpano on käynnistynyt liittyen esimerkiksi mahdollisuuksiin ottaa vaelluskalat nykyistä paremmin huomioon olemassa olevissa säännöstelyluvissa.

Poistokalastuksia tehdään laajalti ja niiden määrä lienee lisääntymässä vähäarvoisten särkikalojen markkina-arvon noususta johtuen. Poistokalastukset ovat useimmiten paikallisten hoito- ja osakaskuntien tekemiä eikä niistä ole koottua valtakunnallista tietoa.

 
Lisästietoa: Lisää virtaa vaelluskalakantojen elvyttämiseen. Tiedote KalaVirta-hankkeen tuloksista valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan sivuilla https://tietokayttoon.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lisaa-virtaa-vaelluskalakantojen-elvyttamiseen?_101_INSTANCE_QKnBiC19Bd4C_groupId=10616