Vesienhoitosuunnitelmat

66) Toteutetaan alueelliset vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat sekä valtakunnallinen vesienhoidon toteutusohjelma sisä- ja rannikkovesien osalta määrällisine tavoitteineen.

  • Vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien tarkistuksessa seuraavalle vesienhoitokaudelle otetaan erityisesti huomioon luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön tavoitteet.
  • Käynnistetään vesistöjen monimuotoisuutta edistäviä kunnostushankkeita vesien kunnostusstrategian mukaisesti.
  • Laaditaan ja käynnistetään pienvesien ennallistamisstrategia ja -ohjelma osana valtakunnallista vesienhoidon toteutusohjelmaa.
  • Selvitetään sisävesien luonnon monimuotoisuutta, erityisesti vedenalaisten luontotyyppien ja lajien osalta.
  • Vesienhoidossa kehitetään vesi- ja luonnonsuojelusektoreiden sekä tutkimuksen välistä yhteistyötä sekä korostetaan valuma-aluelähtöistä näkökulmaa.
   
Vastuutaho: Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö,

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Euroopan komissio myönsi 12 miljoonan euron rahoituksen vesiperinnön säilyttämiseen tähtäävälle Freshabit LIFE IP -hankkeelle. Vuodet 2016–2022 kattava hanke on merkittävä avaus sisävesien luonnon monimuotoisuuden suojelulle ja kestävälle käytölle.

Vesienhoitosuunnitelmien toiselle kaudelle tarkennettiin ohjeistusta siitä, kuinka luonnon monimuotoisuus otetaan suunnitelmissa huomioon. Työ on käynnistynyt, mutta etenee hitaasti. Vesienhoito-ohjelmien ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteita on sovitettu yhteen Freshabit-hankkeessa Ramsar-sopimuksen periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti. Tavoitteena on viedä hankkeen parhaita käytäntöjä vesienhoitosuunnittelun tasolle.

Vesienhoitosuunnitelmaehdotuksissa vuosiksi 2016–2021 on käsitelty Natura-alueiden vedestä suoraan riippuvia luontotyyppejä ja lajeja sekä niille asetettavia tavoitteita ja kunnostustoimia tavoitteiden saavuttamiseksi. Edelleen voisi harkita, onko vedestä riippuvaisten Natura-alueiden määrää vesienhoidon erityisalueina syytä lisätä nykyisestä noin 300 alueesta kolmannella vesienhoitokaudella.

Pienvesien kunnostushankkeita on suunniteltu ja käynnistetty resurssien rajoissa. Vesistökunnostusverkoston kautta edistetään muiden kuin valtionhallintoon kuuluvien tahojen osallistumista.  Ehdotus pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategiaksi on valmis. Linnuston ja kalakannat yhdistävässä teemassa on saatu uusia mielenkiintoisia tuloksia vesienkunnostuksen biodiversiteettihyödyistä.

Vedenalaisia luontotyyppejä on selvitetty Freshabit-hankkeen järviosiossa Puruvedellä, Etelä-Konnevedellä ja Päijänteellä. Tarkoitus on löytää yhtenäinen käytäntö luontotyyppien määrittämiseksi. Freshabit-hankkeessa on luotu yhtenäinen käytäntö vesienhoidon ja luontodirektiivin raportoinnin välille. Puruvedellä on laadittu myös mittava selvitys luonnonsuojelun ja vesienhoidon osin ristiriitaisten tavoitteiden yhteensovittamiseksi ottaen huomioon myös yläpuolisen valuma-alueen hoidon.

 

Lisätietoa: Freshabit LIFE IP -hanke Metsähallituksen sivuilla http://www.metsa.fi/freshabit

Vesienhoidon ja suunnittelu ja yhteistyö ympäristöhallinnon verkkopalvelussa http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo

Vesistökunnostusverkosto ympäristöhallinnon verkkopalvelussa http://www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto