Suot ja kosteikot

Suomen biodiversiteettiohjelmassa on viisi soita ja kosteikoita koskevaa toimenpidettä (toimenpiteet 50–54). Niistä kahden arvioitiin valmistuneen tai muuttuneen vakiintuneeksi toiminnaksi vuoden 2018 loppuun mennessä. Kolme toimenpiteen toteutus oli kesken, mutta eteni pääosin aikataulussa.

Soiden kestävää käyttöä koskevassa toimenpiteessä viitataan valtioneuvoston vuonna 2012 tekemään periaatepäätökseen soiden ja turvemaiden kestävästä käytöstä. Tämän laajan linjauksen toteutus on edennyt pääosin hyvin. Sen mukaisesti luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia soita ei ole enää juurikaan otettu muuttavan maankäytön piiriin.  Valtion maita on suojeltu soidensuojelun täydennysohjelman mukaisesti noin 40 000 hehtaaria, mutta yksityismaiden soiden suojelu ei ole juurikaan edistynyt (toimenpide 50; käynnissä suunnitellusti).

Suojeltujen soiden vesitaloutta on pyritty parantamaan suojelemalla kaikki sellaiset valtiomaiden soiden reuna-alueet, joiden arvioitiin vaikuttavan veden virtaamiseen jo suojelluille soille. Yksityismaiden osalta on suojeltu vain muutamia vastaavia kohteita. Talousmetsien kunnostusojituksia suojelualueiden reunoilla on pyritty muuttamaan niin, että ojikoiden vesiä ei enää johdeta alapuoliseen vesistöön vaan ne suunnataan suolle (toimenpide 51; käynnissä suunnitellusti).

Soiden muuttava maankäyttö on suunnattu toimenpiteen mukaisesti ojitetuille tai luonnontilaltaan muuten merkittävästi muuttuneille soille. Ympäristönsuojelulakia muutettiin vuonna 2014 niin, ettei uutta turvetuotantoa voi enää käytännössä sijoittaa ojittamattomille soille. Pellonraivausta turvemailla pyritään rajoittamaan, mutta kokonaan sitä ei ole kyetty estämään (toimenpide 52; valmis).

Kosteikkojen toimintaohjelmaa koskeva laajan toimenpiteen toteuttaminen on käynnistynyt, mutta etenee monelta osin aikataulusta jäljessä. Lintuvesiä on kunnostettu erityisesti kahden Life-hankkeen osana, mutta pinta-alat ovat toistaiseksi pieniä. Suomen kansallinen Ramsar-kosteikkoryhmä perustettiin vuonna 2013 ja sen toiminta on edistänyt Ramsar-sopimuksen toteutusta Suomessa (toimenpide 53; kirimisvaraa).

Riistataloudellisen kosteikkostrategian toteutus eteni Life-hankkeen turvin vuosina 2010–2015, mutta sen jälkeen toteutus on hidastunut. Maatalouden piirissä myönnetään kahta kosteikkotukea (toimenpide 54; vakiintunutta toimintaa).