Kosteikkojen toimintaohjelma

53) Kehitetään ja toteutetaan Suomen kosteikkojen toimintaohjelma.

  • Valmistellaan laaja kosteikkojen Life-hanke 2014–2019.
  • Kunnostetaan lintuvesiensuojeluohjelman muita alueita laaditun kiireellisyysjärjestyksen mukaisesti, ylläpidetään saavutettuja tuloksia ja seurataan kunnostustoimien vaikutuksia. Kunnostetaan entisiä turvekenttiä kosteikoiksi, palautetaan entisiä kosteikkoja ja luodaan uusia.
  • Toteutetaan kansainvälisen Ramsar-kosteikkosopimuksen päätökset ja strategisen suunnitelman (2009–2015) tavoitteet perustamalla kansallinen kosteikkotyöryhmä, täydentämällä Ramsar-kohteiden luetteloa, päivittämällä tarvittavat inventointitiedot, tehostamalla ekosysteemipalvelujen kartoituksen, hoidon ja käytön ohjausta sekä kehittämällä viestintää (CEPA).
  • Selvitetään mahdollisuus porrastaa metsästyksen ajallista ja paikallista alkamisajankohtaa tavalla, josta on hyötyä sekä riistanhoidon että luonnon monimuotoisuuden kannalta.
  • Täsmennetään yhteistyössä maanomistajien kanssa lintuvesien suojelun keinoja siten, että ne edistävät lintuvesien säilymistä ekologisesti mahdollisimman monimuotoisina kokonaisuuksina ja parantavat riistavesilintukantojen kestävää käyttöä.
   
Vastuutaho: Ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Varsinaista kosteikkojen toimintaohjelmaa ei ole laadittu, mutta useilla tämän laajan toimenpiteen osa-aluilla on tapahtunut edistystä.

Osana luonnon monimuotoisuuden suojelun rahoitustarpeiden kartoitusta laaditaan noin 200 lintuvesikohteen yksityiskohtaiset rahoitustarvesuunnitelmat. Kohteista muutama rahoitetaan osana hallituksen kärkihanketta vuoden 2018–2019 aikana ja lopuista laaditaan kosteikkohanke yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

Kosteikkojen Life-ohjelma ei ole toteutunut, mutta erityisesti kahdessa rahoituksen saaneessa Life-hankkeessa on kosteikkoihin liittyviä toimenpiteitä. Freshabit Life IP -hankkeen (2016–2022) käytännön toimenpiteet sisältävät muun muassa umpeen kasvavien lintuvesien vedenpinnan nostoa kahdeksalla kohteella ja kasvillisuuden poistoa 13 kohteella. Hydrologia Life-hanke (2017–2023) puolestaan pyrkii vesitalouden turvaamiseen ja parantamiseen 103 kohteessa Natura-alueilla ympäri Suomen. Kohteista valtaosa on soita. Varsinaisilla lintuvesikohteilla  (3 kohdetta, 21 hehtaaria) suoritetaan ruoppauksia ja xxx. Myös monet hankeen pienvesiin, lampiin ja soihin kohdistuvat toimenpiteet tukevat kosteikolajien suojelua.

Suomessa on toiminut kansallinen Ramsar-kosteikkotyöryhmä vuodesta 2013 alkaen. Ryhmä kokoontuuu säännöllisesti ja sen toiminta on lisännyt yhteistyötä. Kansallinen Ramsar-kosteikkotoimintaohjelma on päivitetty vuosille 2016–2020. Suomen Ramsar-alueiden täydennystä varten on kerätty tietoa, mutta muuten prosessi ei ole vielä käynnistynyt. Olemassa olevien alueiden tietoja on päivitetty ja työ valmistuu vuonna 2019. Kansalliset Ramsar-alueita koskevat ekosysteemipalveluiden arviointiohjeet laadittiin vuonna 2017. Kansainvälisesti Suomi on osallistunut aktiivisesti Ramsar -kosteikkosopimuksen kehittämiseen sekä uuden strategian ja CEPA-ohjelman 2016–2024 toimeenpanoon.

Metsästyksen ajallisesta porrastamisesta on keskusteltu. Toistaiseksi on kielletty uhanalaistuneen punasotkan ja tukkakoskelon metsästys kolmen vuoden määräajaksi ja rajoitettu allin metsästystä päivä- ja metsästäjäkohtaisella kiintiöllä. Metsähanhen rauhoitusta on pääosin jatkettu. Edellä mainitussa valmisteilla olevassa kosteikkohankkeessa pyritään edistämään häiriövapaita toimintatapoja riistakosteikkojen kestävän käytön edistämiseksi.

 

Lisätietoa: Freshabit Life IP-hanke Metsähallituksen sivuilla http://www.metsa.fi/freshabit

Hydrologia Life -hanke Metsähallituksen sivuilla http://www.metsa.fi/hydrologialife

Juvonen, S.-K. & Kurikka, T. (toim.). 2016 Suomen Ramsar kosteikkotoimintaohjelma 2016–2020. Ympäristöministeriön raportteja 21 | 2016. 80 s. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75329