Soiden kestävä käyttö

50) Toteutetaan valtioneuvoston periaatepäätös soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta. Vuoden 2014 loppuun mennessä arvioidaan periaatepäätöksen vaikutukset ja mahdollisesti tarvittavat jatkotoimet.

   
Vastuutaho: Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Valtioneuvoston periaatepäätöksessä soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta esitetään 13 toimenpidettä tai toimenpidekokoinaisuutta. Seuraavassa käsitellään niistä kuusi keskeisintä.

1) Uusi soita merkittävästi muuttava maankäyttö on suunnattu periaaatepäätöksen mukaisesti ojitetuille tai luonnotilaltaan muuten merkittävästi muutuneille soille. Ympäristösuojelulakiin otettiin vuonna 2015 uusi pykälä turvaamaan luonnonarvoltaan tärkeät suot turvetuotannon yhteydessä (ks. toimenpide 52).

2) Suoluonnon tilaa parannetttu soiden suojelua laajentamalla ja soita ennallistamalla. Soidensuojelutyöryhmä luovutti esityksen soidensuojelun täydentämisestä vuonna 2015. Esityksen mukainen noin 40 000 hehtaaria valtion alueita on valtaosin suojeltu, mutta yksityismaiden osalta esitys on toteutunut vain pieneltä osin.

3) Soiden ja turvemaiden käytöstä aiheutuvaa vesistökuormitusta on pyritty vähentämään useiden tutkimushankkeiden ja uusien vesiensuojelukäytäntöjen avulla. Turvetuotannossa pintavalutus on vakiintunut tehokkaimmaksi käytännölliseksi menetelmäksi. Tutkimustulosten mukaan sekä ojittamattomat että ojitetut suoalueet soveltuvat valumavesien pitkäaikaiseen puhdistukseen. Suometsien osalta viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että vesistökuormitus vanhoista, suometsiin aikoinaan raivatuista ojista on suurempaa kuin tähän saakka on tiedetty.

4) Lainsäädäntöä on muuttettu erityisesti ympäristönsuojelulain osalta (ks. yllä). Luonnosuojelulakiin ei sen sijaan ole tehty toimintaohjelmakaudella 2013–2018 erityisesti soihin ja turvemaihin liittyviä muutoksia. Vuonna 2014 voimaan tulleeseen uudistettuun metsälakiin tehtiin muutoksia suoluonnon ennallistumisen edistämiseksi. Näistä keskeisimpiä ovat metsän uudistamisvelvollisuuden poistaminen puuntuotannollisesti vähätuottoisilta soilta sekä uusien tutkimusten mukaan erityisesti turvemaille hyvin soveltuvan eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen salliminen normaalina metsätalouden toimenpiteenä.

5) Maakuntakaavoituksissa on otettu suoluonnon arvoja vaihtelevasti huomioon. Suomen suovaltaisimmalla alueella Pohjois-Pohjanmaalla ja Länsi-Kainuussa toteutettiin vuosina 2010–2012 suo-ohjelmahanke, jonka tuloksia on viety toimintaohjelmakaudella käytäntöön. Ympäristöministeriö julkaisi vuonna 2015 oppaan Suot ja turvemaat maakuntakaavoituksessa.

6) Edellä kuvattujen metsälain muutosten lisäksi suometsien hoidon kestävyyttä on pyritty parantmaan muun muassa vuonnna 2014 uudistetuilla metsänhoidon suosituksilla, joissa painotetaan muun muassa luontoarvojen huomioimista soiden kunnostusojitusten yhteydessä. Suometsien käytön toimintapoja on kehitetty useissa tutkimushankkeissa. Metsätalouskäyttöön soveltumattomien ojitettujen soiden jatkokäyttöä on selvitetty laajassa Life-hankkessa.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpanon seuranta valmistui vuonna 2014. Raportin mukaan periaatepäätöksen toimeenpano on käynnistynyt sen kaikilla osa-alueilla. Seurantaraportin johtopäätöksissä esitetään tutkimustarpeita muun muassa metsäenergian korjuun vaikutuksista suometsissä sekä ilmastovaikutuksiin liittyvistä tietoaukoista.

 

Lisätietoa: Suot ja turvemaat maa- ja metsätalousministeriön sivuilla (sis. valtioneuvoston periaatepäätöksen sekä seurantaraportin 2014) https://mmm.fi/luonto-ja-ilmasto/suot-ja-turvemaat

Heikkinen, K., Karppinen, A., Karjalainen, S.M., Postila, H., Hadzic, M., Tolkkinen, M., Marttila, H., Ihme, R. & Kløve, B. 2018. Long-term purification efficiency and factors affecting performance in peatland-based treatment wetlands: An analysis of 28 peat extraction sites in Finland. Ecol. Engineering 117 : 153-164. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925857418301113

Nieminen, M., Sallantaus, T., Ukonmaanaho, L., Nieminen, T.M. & Sarkkola, S. 2017. Nitrogen and phosphorus concentrations in discharge from drained peatland forests are increasing. Science of the Total Environment 609 (2017) 974–981. http://jukuri.luke.fi/handle/10024/540897

Ympäristöministeriö 2015. Suot ja turvemaat maakuntakaavoituksessa. Suomen ympäristö 7 | 2015. 116 s. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/156305

Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Kainuun suo-ohjelma Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilla https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/aluesuunnittelun_p%C3%A4%C3%A4ttyneet_projektit/pohjois-pohjanmaan_ja_l%C3%A4nsi-kainuun_suo-ohjelma

LifePeatLandUse – Metsätalouskäyttöön soveltumattomien ojitettujen soiden jatkokäyttöhanke Luonnonvarakeskuksen sivuilla http://www.metla.fi/hanke/8547/