Soiden muuttava maankäyttö

52) Ohjataan soita merkittävästi muuttava uusi maankäyttö ojitetuille tai luonnontilaltaan muuten merkittävästi muuttuneille soille ja turvemaille.

   
Vastuutaho: Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö

   
Aikataulu: 2013–2015

   

Tilanne vuonna 2018: Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen vuonna 2012 soiden ja turvemaiden vastuullisesta käytöstä ja suojelusta. Siinä linjattiin toimenpiteen mukaisesti, että jatkossa soita merkittävästi muuttava toiminta kohdennetaan ojitetuille tai luonnontilaltaan muuten
merkittävästi muuttuneille soille ja turvemaille.

Tämän jälkeen periaatepäätöksen toimenpanoa on edistänyt muun muassa vuonna 2014 uudistettuun ympäristönsuojelulakiin lisätty pykälä 13, jonka mukaan turvetuotannon ympäristölupaharkinnassa on otettava kohteen luontoarvot aiempaa painokkaammin huomioon ja että uutta turvetuotantoa voidaan sijoittaa lähinnä vain kohteille, joiden luonnontila on ojituksen vuoksi merkittävästi muuttunut.

Ympäristöministeriö julkaisi vuonna 2015 päivitetyn turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeen, joka edistää uudistetun lainsäädännön ja muiden hallinnollisten linjausten toteutumista yhdenmukaisin tulkinnoin ja suosituksin. Ympäristöministeriö julkaisi vuonna 2015 myös oppaan soiden ja turvemaiden huomioimisesta maakuntakaavoituksessa, jossa tarkasteellaan soiden muuttavasta maankäytöstä erityisesti turvetuotantoalueiden sijoittamista maakuntakaavaan.

Pellonraivausta pyritään rajoittamaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 toimenpiteissä siten, että vuoden 2004 jälkeen raivatulle pellolle ei myönnetä ympäristö- ja luonnonhaittakorvauksia. Syyskuussa 2014 käynnistyneessä ”Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön” -hankkeessa pyritään löytämään vaihtoehtoja pellonraivaukselle, esimerkiksi kehittämällä lannankäsittelyä. Seurantatiedot kuitenkin osoittavat, että uutta peltoa raivataan yhä merkittävissä määrin myös turvemaille.

 

Lisätietoa: Valtioneuvoston periaatepäätös soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta https://mmm.fi/luonto-ja-ilmasto/suot-ja-turvemaat

Ympäristönsuojelulaki https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140527

Turvetuotannon ympäristönsuojelu ympäristöhallinnon sivuilla https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto

Ympäristöministeriö 2015. Suot ja turvemaat maakuntakaavoituksessa. Suomen ympäristö 7 | 2015. 116 s. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/156305

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 maa- ja metsätalousministeriön sivuilla https://mmm.fi/maaseutu/manner-suomen-maaseudun-kehittamisohjelma-2014-2020