Suojeltujen soiden vesitalous

51) Suojeltuja suoekosysteemejä turvaavan luontaisen vesitalouden ylläpitämiseksi tarkistetaan näiden ekosysteemien ekologisia rajauksia esimerkiksi METSOn kaltaisilla vapaaehtoisilla suojelukeinoilla.

   
Vastuutaho: Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö,

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Metsähallitus on tehnyt selvityksen suojeltujen soiden vesitalouden muutoksista. Vuonna 2015 valmistuneeseen soidensuojelun täydennysehdotukseen otettiin mukaan tässä selvityksessä esiin nousseet suojelusoiden vesitalouteen eniten heikentävästi vaikuttavat reuna-alueet. Näistä on toistaiseksi suojeltu kaikki valtion hallinnassa olevat kohteet ja joitakin yksityisiä alueita. Kohteet ovat mukana ELY-keskusten suojeltavien soiden aineistossa.

Vuonna 2017 valmisteltiin ympäristöministeriön hankerahoituksella yhdessä ELY- ja Metsäkeskuksen kanssa ohjeet suojelusoiden reunoilla olevien turvemaiden talousmetsien käsittelyyn siten, että kunnostusojitusten yhteydessä talousmetsää kuivattavien ojien vedet suunnataan suolle eikä alapuolisiin vesistöihin. Näitä toimenpiteitä on testattu muutamilla alueilla ja havaittu niillä nopeasti sekä monimuotoisuus- että vesistöhyötyjä.

Hydrologia Life-hankkeessa (2017–2023) ennallistetaan vajaa 250 hehtaaria suojelualueita kuivattavia alueita myös suojelurajausten ulkopuolella. Samalla kehitetään käytäntöjä kunnostusojitusvesien ohjaamiseen suojelusoille.

Metsälain uudistamisen yhteydessä tarkistettiin monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden elinympäristöjen (10 §) listausta. Nykyiset erityisen tärkeät elinympäristöt säilytettiin.  Uusiksi erityisen tärkeiksi elinympäristöiksi säädettiin lähde-, metsäkorte- ja muurainkorvet sekä letot myös Lapin maakunnan alueella. Osa näistä kohteista sijoittuu suojeltujen suoekosysteemien reunoille ja auttaa osaltaan niiden luontaisen vesitalouden säilymistä.

 

Lisätietoja: Soidensuojelun täydentäminen ympäristöministeriön sivuilla http://www.ym.fi/soidensuojeluohjelma

Hydrologia Life-hanke Mtesähallituksen sivuilla http://www.metsa.fi/hydrologialife