Ennallistaminen ja luonnonhoito

Suomen biodiversiteettiohjelmassa on kaksi ennallistamista ja luonnonhoitoa koskevaa toimenpidettä (toimenpiteet 82 ja 83). Molemmat etenevät asetetun aikataulun mukaan.

Heikentyneiden ekosysteemien ennallistaminen on suuri toimenpidekokonaisuus, jonka toteuttamisessa vuonna 2015 julkaistu elinympäristöjen tilan edistämisen (ELITE) työryhmän raportti ja sen jälkeen perustetut ennallistamisen ja luonnonhoidon ELO-työryhmät ovat keskeisessä asemassa. Ennallistamisen tavoitteita ja kriteerejä on selvitetty kattavasti ja ennallistamistoimien suuntaamista priorisoitu muun muassa Zonation-ohjelman avulla. Käytännössä vuosina 2010–2018 on valtion suojelualueilla ja yksityisillä suojelualueilla ennallistettu metsiä ja soita yhteensä noin 13 800 hehtaaria ja hoidettu puustoisia perinnebiotooppeja 5 000 hehtaaria (toimenpide 82; käynnissä suunnitellusti).

Soiden hiilitasetta koskeva tietämys on lisääntynyt useiden tutkimushankkeiden ansiosta. Erityisesti on selvitetty metsätalouskäyttöön soveltumattomien soiden luonnon monimuotoisuuden ja ilmastonmuutoksen näkökulmasta järkevää jatkokäyttöä sekä miten erilaiset suometsien hakkuutavat vaikuttavat kasvihuonekaasuvirtoihin (toimenpide 83; käynnissä suunnitellusti).