ABS-lainsäädäntö

96) Selvitetään geenivarojen siirtoa ja hyötyjen jakamista koskevan kansallisen ABS-lainsäädännön toimeenpanemiseksi Nagoyan ABS-pöytäkirjan edellyttämät lainsäädännölliset tarpeet ja määräykset sekä keskeisten lainsäädäntökysymysten ja hallinnollisten käytäntöjen kehittäminen yleissopimuksen artiklan 15. mukaisesti, ottaen huomioon myös muiden kansainvälisten sopimusten velvoitteet. Maatalouden geenivaroja käsittelevä Geenivaraneuvottelukunta selvittää kansainvälisen kasvigeenivarasopimuksen (IT-PGRFA -sopimus) toimeenpanon edellyttämiä kansallisia velvoitteita.

   

Vastuutaho: Ympäristöministeriö, oikeusministeriö, maa- ja metsätalousministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Suomi on toimeenpannut Nagoyan pöytäkirjan ja siihen liittyvän EU:n geenivara-asetuksen (N:o 511/2014) kansallisella lailla (394/2016) sekä ratifioinut Nagoyan pöytäkirjan 2016. Suomen ympäristökeskus julkaisi 2015 lainsäädäntötyötä tukevan raportin Suomen arvokkaista geenivaroista.


 

 

Lisätietoa: Laki biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20160394

Fitzgerald, H., Ruohonen-Lehto, M., & Lohtander-Buckbee, K. 2015. Suomen arvokkaat geenivarat. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 26/2015. http://hdl.handle.net/10138/156529