Muuntogeenisten eliöiden turvallisuus

93) Edistetään ympäristön tilaa parantavien, biologisen monimuotoisuuden kannalta turvallisten muuntogeenisten sovellusten tutkimusta ja kehittämistä. Kehitetään edelleen muuntogeenisiä eliöitä koskevia tieteellisiä ja hallinnollisia arviointi- ja päätöksentekomenettelyjä kattamaan laaja-alaisesti biologiseen monimuotoisuuteen kohdistuvat vaikutukset. Pyritään tunnistamaan ja tarvittaessa kieltämään jo lupahakemusvaiheessa ne muuntogeeniset organismit, joiden käyttö voi vaikuttaa haitallisesti biologiseen monimuotoisuuteen.

   

Vastuutaho: Ympäristöministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Suomen ympäristökeskuksessa on ympäristöministeriön tulosohjauksessa tehty arviointi- ja päätöksentekomenettelyjen kehittämistyötä normaalina virkatyönä. Toimenpiteet on otettu huomioon kansallisen lupaviranomaisen, geenitekniikan lautakunnan, toiminnassa. Vuonna 2018 valmistui yhteistyössä muiden valvontaviranomaisten kanssa tahatonta geenimuunnellun rapsisiemenen leviämistä ja sen seurantaa koskeva muistio.