Muuntogeenisten eliöiden tutkimus

91) Kehitetään muuntogeenisten eliöiden biologiseen monimuotoisuuteen kohdistuvia vaikutuksia kartoittavaa monitieteistä tutkimusta ja tuetaan Suomessa kehitettävien muuntogeenisovellusten riskinarvioinnin ja -hallinnan tutkimusta, erityisesti siirrettyihin ominaisuuksiin liittyvien ekologisten vaikutusten osalta.

   

Vastuutaho: Ympäristöministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Ympäristöministeriön rahoituksella sekä virkatyönä Suomen ympäristökeskus on ollut mukana laatimassa riskinarviointiin ja -hallintaan liittyviä ohjeistuksia ja selvityksiä sekä tieteellisiä julkaisuja. Alan yleinen kehitys, tutkimus ja ohjeistus on otettu huomioon kansallisen lupaviranomaisen, geenitekniikan lautakunnan, toiminnassa, mutta aihepiiriin liittyvää tutkimusta koskevia lupahakemuksia on edelleen sangen vähän.

 

 

Lisätietoa: Muuntogeenisten eliöiden riskinarviointiohjeistus biodiversiteettisopimuksen sivuilla https://www.cbd.int/doc/meetings/bs/mop-08/official/bs-mop-08-08-add1-en.pdf

Lunkka-Hytönen, M., Lohtander-Buckee, K. & Ruohonen-Lehto, M. 2016. Levät ja biotalous biotekniikan näkökulmasta. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 4 | 2016. 56 s. http://hdl.handle.net/10138/160093 

Ruohonen-Lehto, M., Lohtander-Buckbee, K. & Sweet, J.B. 2016. Specific Environmental Considerations for GM Trees and Guidance on Their Risk Assessment and Monitoring. Julkaisussa In: Vettori C. ym. (toim.) Biosafety of Forest Transgenic Trees. Forestry Sciences, vol 82. Springer, Dordrecht. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-017-7531-1_6

Schütte, G., Eckerstorfer, M., Rastelli, V., Reichenbecher, W., Restrepo-Vassalli, S., Ruohonen-Lehto, M., Saucy, A. W. & Mertens, M. 2017. Herbicide resistance and biodiversity: agronomic and environmental aspects of genetically modified herbicide-resistant plants. Environmental sciences Europe 29(1): 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5250645/