Muuntogeenisten kasvien rajoittaminen

94) Suomi pyrkii edelleen siihen, että EU:n jäsenmaat saisivat mahdollisuuden perustelluista syistä kieltää tai rajoittaa EU:ssa viljelyyn hyväksyttyjen muuntogeenisten kasvien viljelyä alueellaan.

   

Vastuutaho: Sosiaali- ja terveysministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden mahdollisuudesta kieltää tai rajoittaa geenimuunneltujen kasvien viljelyä alueellaan astui voimaan 2.4.2015. Kansallista toimeenpanoa on valmistellut maa- ja metsätalousministeriö. Hallituksen esitys laiksi muuntogeenisen organismin viljelyn rajoittamisesta toimitettiin eduskunnalle syyskuussa 2018. Laki tulee voimaan vuoden 2020 alusta. Ympäristöministeriön Suomen ympäristökeskukselta tilaama selvitys direktiivin kieltoperusteista niiltä osin, kun kiellot perustuisivat ympäristönäkökohtiin, valmistuu keväällä 2019.

 

 

Lisätietoa: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten organismien viljelyä tai kieltää se alueellaan Euroopan unionin julkaisutoimiston sivuilla

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi muuntogeenisen organismin viljelyn rajoittamisesta https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_114+2018.aspx