Uhanalaisten kalojen perimä

89) Huolehditaan uhanalaisten alkuperäisten kalalajien ja -kantojen suojelusta ja perinnöllisen monimuotoisuuden säilymisestä. Jatketaan emokalastojen (ns. elävän geenipankin) ja pakastetun maidin ylläpitoa tavoitteena säilyttää mätiä istutuksiin tuottavien emokalaparvien perinnöllinen monimuotoisuus mahdollisimman laajana. Ylläpidetään taloudellisesti merkittävien kalakantojen geneettistä monimuotoisuutta mm. säätelemällä kalastusta, kunnostamalla vesistöjä, parantamalla vedenlaatua ja turvaamalla kalojen vaellusmahdollisuudet lisääntymis- ja kasvualueiden välillä sekä ylläpitämällä ja tarvittaessa laajentamalla emokalastoja ja maitipankkia.

   

Vastuutaho: Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Kalageenivarojen säilyttämistehtäviä toteutetaan Luonnonvarakeskuksen kalageenivaraprojektissa pääosin keskuksen omissa kalanviljelylaitoksissa. Kalastuksen säätelytoimia on lain tasolla vahvistettu ja kalojen elinympäristöjä ja vaellusmahdollisuuksia parannettu eri toimijoiden toimesta. Maa- ja metsätalousministeriö ja Luonnonvarakeskus ovat käynnistäneet kalageenivaraohjelmahankkeen, joka toteuttaa osaltaan vuonna 2018 valmistunutta kansallista geenivaraohjelmaa, johon myös kalageenivarat sisältyvät.

 
Lisätietoa: Peuhu, T., Kiviharju, E., Rusanen, M., Kantanen, J. & Heinimaa, P. 2018. Suomen maa-, metsä- ja kalatalouden kansallinen geenivaraohjelma. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2018:11a. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161238