Barentsin luonnonsuojelualueverkosto

103) Toteutetaan Barentsin alueen luonnonsuojelualueverkostoprojekti (BPAN; 2011–2013), millä luodaan alueelle toimiva suojelualueverkosto ja toteutetaan yleissopimuksen suojelualuetyöohjelmaa. Hankkeessa tuotetut tiedot tukevat myös ilmastonmuutoksen vaikutusten tutkimusta.

   

Vastuutaho: Ympäristöministeriö

   
Aikataulu: 2013

   

Tilanne vuonna 2018: Barentsin alueen luonnonsuojelualueverkostoprojektin (BPAN) ensimmäisen vaiheen (2011–2014) tuloksena syntyivät suositukset Barentsin luonnonsuojelualueverkoston vahvistamiseksi, Barentsin alueen suojelualueverkoston arviointi hyödyntäen YK:n biodiversiteettisopimuksen alaista suojelualuetyöohjelmaa (PoWPA) sekä suojelualueverkoston edustavuuden arviointi (GIS-raportti).

BPAN-hankkeen toisessa vaiheessa (2015–2017) täydennettiin ensimmäisen vaiheen tuloksia rannikkoalueiden tiedoilla sekä tehtiin yhteenveto Barentsin suojelullisesti arvokkaimmista alueista ja vanhoista metsistä. Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa BPAN-hankkeessa ovat olleet mukana Norja, Ruotsi ja Venäjä. Vaikka hankkeet loppuivat vuonna 2017, tulee luonnonsuojeluyhteistyötä Barentsin alueella jatkaa muulla tavoin.

 

Lisätietoa: Barentsin alueen luonnonsuojeluverkoston kehittämishanke Suomen ympäristökeskuksen sivuilla

Kuhmonen, A., Mikkola, J., Storrank, B. & Lindholm, T. (toim.) 2017. Protected areas and high conservation value forests in the Barents Euro-Arctic Region – Sweden, Finland, and Russia. Reports of the Finnish Environment Institute 33|2017. 164 s. http://hdl.handle.net/10138/229432