Biodiversiteetti kehitysyhteistyössä

101) Suomi ottaa kehitysyhteistyössään huomioon CBD-yleissopimuksen sekä muiden kansainvälisten biodiversiteettisopimusten tavoitteet ja velvoitteet. Luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja koskevat näkökohdat nostetaan esille kahdenvälisissä kehitysmaasuhteissa, mukaan lukien kehitysyhteistyöhankkeet ja politiikkavaikuttaminen.

   

Vastuutaho: Ulkoministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Suomen hankkeiden valmisteluprosessissa ja erityisesti siihen liittyvissä neuvonantajalausunnoissa kiinnitetään huomio hankkeen ympäristövaikutuksiin (ml. biodiversiteettivaikutukset). Ulkoministeriön kehityspoliittisella osastolla ja Suomen kehitysyhteistyön pääkumppanimaiden edustustoissa on luonnonvarakysymyksiin keskittyneitä erityisvirkamiehiä, joiden keskeisenä tehtävänä on ympäristönäkökohtien esiin nostaminen kehitysyhteistyöhankkeissa ja poliittisessa dialogissa.

Kehitysyhteistyörahoitusleikkaukset vuonna 2015 laskivat merkittävästi myös Suomen biodiversiteettirahoituksen tasoa. Vuonna 2017 biodiversiteettirahoitukseksi luokitellun kehitysyhteistyörahoituksen määrä oli pudonnut noin kolmannekseen vuoden 2011 tasosta (kuva 1).

 
     
Kuva 1. Luonnon monimotoisuuteen liittyvien Suomen kehitysyhteistyöhankkeiden rahoitus 2008–2017.