Boreaalisen luonnon suojelu

104) Jatketaan ja kehitetään edelleen boreaalisen luonnon monimuotoisuuden suojelua edistävää eurooppalaista, pohjoismaista sekä Suomen ja Baltian alueen valtioiden (Viro, Latvia, Liettua) välistä yhteistyötä.

   

Vastuutaho: Ympäristöministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Boreaalinen vyöhyke ilmoittautui Suomen aloitteesta EU:n uuden Natura 2000 -verkoston luonnonmaantieteellisen prosessin (Natura 2000 Biogeographical Process) pilotiksi. Alueen jäsenmaat tekivät tiivistä yhteistyötä ja vaikuttivat prosessin muotoutumiseen. Suomi on järjestänyt prosessin osana seminaareja, työpajoja ja maastokäyntejä sekä edistänyt priorisoinnin yhteissuunnittelua ja laatinut työohjelman toiminnan jatkamisesta.
 
Suomi on toiminut koordinaattorina metsien, soiden, vesistöjen ja perinnebiotooppien boreaalisten asiantuntijaverkostojen yhteistyön ylläpitäjänä ja tarjoutunut auttamaan muiden boreaalisten maiden aineistojen analysointia Zonation-sovelluksella Natura-alueiden hoidon priorisoinnissa. Suomessa järjestettiin muun muassa työpajat ennallistamisen ja luonnonhoidon priorisoinnista vuonna 2017 ja sisävesien ja niiden valuma-alueiden ennallistamisesta vuonna 2018. Ennallistamisen ja luonnonhoidon asiantuntijaryhmät (ns. ELO-työryhmät) ovat osallistuneet aktiivisesti toimintaan.

Suomi koordinoi ja vei päätökseen kaksi Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamaa hanketta, jotka tuottivat tietoa luonto- ja kulttuuriperinnön roolista alueellisen kestävän kehityksen tukena sekä vapaaehtoisen metsien suojelun käytännöistä ja mahdollisuuksista Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa.

 

Lisätietoa: EU:n Natura 2000 -verkoston luonnonmaantieteellinen prosessi http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/seminars_en.htm

Storrank, Bo 2017. Unlocking regional potentials: Nordic experiences of natural and cultural heritage as a resource in sustainable regional development. http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1089623&dswid=9852

Storrank, Bo 2018. Frivilligt skydd av skog i Finland, Sverige och Norge. Nordiska ministerrådet, Nordiske Arbejdspapirer; 2018:902. Köpenhavn http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1190782&dswid=-1135