Fennoskandian vihreä vyöhyke

102) Suomi edistää yhteistyössä Venäjän ja Norjan kanssa valtioiden rajat ylittävän Fennoskandian vihreän vyöhykkeen muodostamista.

  • Käynnistetään Fennoskandian vihreän vyöhykkeen muodostamiseen tähtääviä luonnonsuojelubiologisia tutkimus- ja kehittämishankkeita ml. ilmastonmuutos ja siihen liittyvät elinympäristöjen ja lajiston muutokset sekä haitallisten vieraslajien leviäminen. Jatketaan aktiivista kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijayhteistyötä pohjoisen havumetsävyöhykkeen sekä mahdollisten Itämeren alueen alueellisten ilmastonmuutosta koskevien sopeutumisstrategioiden valmistelemiseksi.
  • Toteutetaan Suomen puolella Kalevala-puiston perustaminen ja laaditaan suunnitelma Fennoskandian vihreän vyöhykkeen Suomen puolen suojelualueista osana säädösvalmistelua. Jatketaan ja vahvistetaan puistopariyhteistyötä sekä haetaan hankkeiden toteutukseen mm. EU-rahoitusta.
  • Perustetaan Fennoskandian vihreää vyöhykettä ja sen toimintaa edistävä kansallinen työryhmä. Käynnistetään Suomen, Norjan ja Venäjän yhteinen asiantuntijayhteistyöryhmä/-verkosto, joka koordinoi Fennoskandian vihreään vyöhykkeeseen liittyviä aloitteita ja yhteistyötä sekä pitää yhteyttä Euroopan vihreään vyöhykkeeseen.
  • Kannustetaan maakuntien liittoja ja paikallisia toimijoita osallistumaan Fennoskandian vihreään vyöhykkeeseen liittyvän yhteistyön kehittämiseen. Kannustetaan paikallisia toimijoita käynnistämään vihreään vyöhykkeeseen liittyviä aluekehitys- ja luontomatkailuhankkeita.
   

Vastuutaho: Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018:  Euroopan naapuruusinstrumentin (European Neighbourhood Instrument, ENI) kautta on myönnetty rahoitusta useille Fennoskandian vihreän vyöhykkeen tutkimus- ja kehittämishankkeille syksyllä 2018. Koska hankkeet ovat vasta alkamassa, ei niiden tuloksia voi vielä arvioida.

Fennoskandian vihreän vyöhykkeen rakentamisessa on otettu merkittäviä edistysaskelia etenkin Venäjän puolella, jossa perustettiin Laatokan kansallispuisto (1 220 km2) ja Itäisen Suomenlahden luonnonpuisto (140 km2) vuodenvaihteessa 2017–2018 sekä Murmanskin alueella sijaitseva Hiipinän kansallispuisto (848 km2) helmikuussa 2018. Suomessa annettiin asetus Kalevalapuiston perustamisesta maaliskuussa 2014. Puisto koostu 22 jo aiemmin suojeluun varatusta tai olemassa olleesta suojelualueesta sekä Hossan alueesta Suomussalmella. Puiston kokonaispinta-ala on lähes 430 km2. Hossan entisestä retkeilyalueesta perustettiin kansallispuisto kesäkuussa 2017.

Suomen kansallinen vihreän vyöhykkeen työryhmä on perustettu ja toimii aktiivisesti. Ulkoministeriön hankerahoituksella on luotu Fennoskandian vihreän vyöhykkeen kolmikantaverkosto yhteistyössä norjalaisten ja venäläisten toimijoiden kanssa. Vihreän vyöhykkeen kehittämishankeen ensimmäisen vaiheen aikana 2013–2015 laadittiin vihreän vyöhykkeen kehittämistrategia, jota on sen jälkeen toimeenpantu. Fennoskandian vihreän vyöhykkeen toimijat ovat osallistuneet Euroopan vihreän vyöhykkeen ja yhteisten hankkeiden kehittämiseen.

Suomen kansalliseen vihreän vyöhykkeen työryhmään kuuluvat kaikki maakunnat itäisellä rajalla ja yhteistyötä kuntien kanssa valmistellaan.

 

Lisätietoja: Fennoskandian vihreä vyöhyke ympäristöministeriön sivuilla
http://www.ym.fi/fi-FI/Kansainvalinen_yhteistyo/Fennoskandian_vihrea_vyohyke

Fennoskandian vihreän vyöhykkeen esite (ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus, Metsähallitus)

Tiivistelmä Fennoskandian vihreän vyöhykkeen kehittämisstrategiasta (ympäristöministeriö)