Köyhyyden vähentäminen & biodiversiteetti

100) Suomi pyrkii, osana kehityspoliittisen toimenpideohjelman toteutusta ja tasa-arvonäkökulma huomioiden, tukemaan kehitysyhteistyöhankkeita, joiden tavoite on vähentää kehitysmaiden köyhyyttä luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön sekä ekosysteemipalvelujen turvaamisen ja vahvistamisen kautta. Lisäksi pyritään tukemaan myös nuorten asiantuntijoiden mahdollisuuksia osallistua alan kehitysyhteistyöhankkeisiin ja -ohjelmiin.

   

Vastuutaho: Ulkoministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Käytännöllisesti katsoen kaikissa Suomen tukemissa luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvissä kehitysyhteistyöhankkeissa (esim. metsä-, vesi-, maatalous- ja osa energiahakkeista) on osa-alueita, jotka liittyvät luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön. Esimerkiksi ulkoministeriön tukemassa Nepalin vesi- ja sanitaatiohankkeessa on hyödynnetty naisten ympäristöosaamista ja lajituntemusta vesivarojen suojeluun ja hoitoon liittyen.

Suomen rahoittamissa kansalaisjärjestöhankkeissa on onnistuttu yhdistämään köyhyyden vähentäminen, paikallisväestön toimeentulon turvaaminen sekä biodiversiteetin suojelu ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Esimerkiksi WWF:n toteuttamassa hankkeessa Länsi-Kalimantanilla Indonesiassa on laadittu biodiversiteettikartoituksia Bukit Baka Bukit Rayan kansallispuistossa sekä kehitetty paikallisyhteisöjen tarjoamia matkailupalveluja. Suomen Luonnonsuojeluliiton toteuttamassa hankkeessa on ennallistettu metsiä ja läheistä Ramsar-kosteikkoa Andasibessa, Madagaskarin sademetsävyöhykkeen keskivaiheilla, jossa tavoitteena on yhdistää pirstaloituneet metsälaikut ja säilyttää niiden uhanalainen lajisto. Samalla on luotu työtä ja toimeentuloa paikallisväestölle taimitarhassa, jossa kasvatetaan istutuksissa käytettäviä kotoperäisiä puulajeja.
    
YK:n ympäristöohjelmaan (UNEP) on palkattu vuosien 2013–2018 Suomen rahoituksella kuusi nuorta asiantuntijaa (Junior Programme Officer), joista erityisesti yhden tehtävä liittyi ekosysteemipalveluihin.

Kehitysyhteistyörahoitusleikkaukset vuonna 2015 laskivat merkittävästi myös Suomen biodiversiteettirahoituksen tasoa. Vuonna 2017 biodiversiteettirahoitukseksi luokitellun kehitysyhteistyörahoituksen määrä oli pudonnut noin kolmannekseen vuoden 2015 tasosta (ks. toimenpide 101).

 

Lisätietoa: Suomen kehitysyhteistyö Nepalissa ulkoministeriön sivuilla https://um.fi/kehitysyhteistyo-nepal

Borneon sademetsät Suomen WWF:n sivuilla https://wwf.fi/alueet/borneon-sademetsat/

Manondoala-hanke Suomen luonnonsuojeluliiton sivuilla https://www.sll.fi/mita-me-teemme/kansainvalinen/madagaskar/new-hanke