Resurssien mobilisointi

97) Suomi pyrkii kansallisessa ja kansainvälisessä toiminnassaan (ml. kehitysyhteistyö) toteuttamaan CBD-yleissopimuksen maailmanlaajuista strategiaa sekä sen päämääriä ja tavoitteita (2011–2020) luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi. Tätä varten Suomi laatii vuoteen 2015 mennessä kansallisen resurssien mobilisointistrategian yleissopimuksen päätöksen X/3 ja siihen liittyvien rahoitusindikaattorien mukaisesti.

   

Vastuutaho: Ympäristöministeriö, ulkoministeriö, valtionvarainministeriö, maa- ja metsätalousministeriö

   
Aikataulu: 2013–2015–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Suomen kansallinen resurssien mobilisointistrategia on edelleen laatimatta. Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön voimavarat -asiantuntijaverkosto laati selvityksen toimintaohjelman edellyttämistä voimavaroista kesäkuussa 2015, mutta tästä asia ei ole edennyt.
 
Suomen kansainvälinen biodiversiteettirahoitus on ollut vuodesta 2015 lähtien voimakkaasti laskeva. Ulkoministeriö on myöntänyt suoraa tukea biodiversiteettisopimuksen sihteeristölle viimeksi vuonna 2015 (200 000 euroa) biodiversiteettisopimusten synergioiden vahvistamistyöhön. Tukea luonnon monimuotoisuustyölle kehitysmaissa on myös kanavoitu kansalaisjärjestöille (ks. toimenpide 101).

 

Lisätietoja: Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön voimavarat -asiantuntijaverkoston laatima selvitys Suomen luonnon monimuotoisuuden ja kestävän käytön toimintaohjelman edellyttämistä voimavaroista (pdf)
http://www.ym.fi/download/noname/%7BD2E31BE2-6A13-4316-8102-FBEA6C595489%7D/110450