YK:n ympäristöohjelma & GEF

98) Suomi tukee aktiivisesti YK:n ympäristöohjelman (United Nations Environment Programme, UNEP) ja Maailmanlaajuisen ympäristörahaston (Global Environment Facility, GEF) kautta luonnon monimuotoisuuden suojelua ja kestävää käyttöä edistäviä toimenpiteitä.

   

Vastuutaho: Ulkoministeriö, ympäristöministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Suomi on tukenut UNEP:n toimintaa toimintaohjelmakaudella 2013–2017 yhteensä 26,7 miljoonalla eurolla. Vuosina 2013–2015 vuosittainen avustus vaihteli 8,4 ja 6,7 miljoonan euron välillä, mutta laski kehitysyhteistyömäärärahojen leikkauksen vuoksi noin kahteen miljoonaan euroon vuosina 2016 ja 2017 (kuva 1). Suomi oli ennen leikkauksia yksi tärkeimmistä UNEPin rahoittajista.

Suurin osa UNEPin tuesta (70 %) on ollut yleistukea, jonka avulla on toimeenpantu UNEPin työohjelmaa sen seitsemän alaohjelman osalta: ilmastonmuutos, katastrofit ja konfliktit, ekosysteemien hallinta, ympäristöhallinto, haitalliset aineet ja vaarallinen jäte, resurssitehokkuus ja kestävä kulutus/tuotanto sekä ympäristön tilan seuranta. Hanketuella (30 %) on mm. edistetty vihreää taloutta kehitysmaissa sekä vahvistettu naisten asemaa luonnonvarahallinnossa ja ympäristökonfliktitilanteissa.

Suomi on myöntänyt GEF:n lisärahoitusta vuosina 2013–2017 yhteensä 66,4 miljoonaa euroa, josta kolmasosa on suuntautunut suoraan biodiversiteettitukeen.  Muu osa tuesta on vuosina 2014–2018  suuntautunut ilmastonmuutoksen hillintään, kemikaalien ja jätteiden haittojen vähentämiseen, kansainvälisten vesien hoitoon, ja maaperän köyhtyminen estämiseen. Suomen GEF:lle myöntämä tuki on ollut korvamerkitsemätöntä ydintukea.

UNEP:lle myönnetyn tuen tavoin Suomen vuotuinen GEF-tuki vähentyi merkittävästi vuosina 2016 ja 2017 (kuva 1). Globaalisti GEF:n avulla on parannettu mm. yli 860 miljoonan hehtaarin suojelualuealan hoitoa sekä autettu siirtymätalouksien maita käyttämään yli 350 miljoonaa hehtaaria tuottavaa maa- ja merialuettaan kestävämmin.

 

 
Kuva 1. Suomen Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelmalle (UNEP) ja Maailmanlaajuiselle ympäristörahastolle (GEF) 2010–2017 maksamat avustukset.