Bioenergian ja tuulivoiman vaikutukset

33) Selvitetään bioenergian ja tuulivoiman käytön vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja otetaan ne huomioon säädöksiä, tukia ja ohjeistuksia kehitettäessä.

   
Vastuutaho: Ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö

   
Aikataulu: 2013–2015

   

Tilanne vuonna 2018: Bioenergiaa metsistä ja Metsäekosysteemien toiminta ja metsien käyttö muuttuvassa ilmastossa  -tutkimusohjelmien yhteisessä loppuraportissa (2012) esitetiin kootusti tutkimuksen pohjalta tehdyt arviot energiapuun korjuun vaikutuksista metsien monimuotoisuuteen. Monimuotoisuustutkimus jatkuu ForestEnergy2020 ja Metsät moneen käyttöön -tutkimusohjelmissa. Energiapuun korjuuta koskevat metsähoitosuositukset päivitettiin vuonna 2016. Suositusten päivityksessä otettiin huomioon viimeisin tutkimustieto. Vuonna 2016 valmistuneen kansallisen energia- ja ilmastostrategian laadintaa sisältyi laaja vaikutusten arviointi, jonka osana arvioitiin myös strategian mukaisten toimien vaikutukset ympäristöön ja terveyteen.

Ympäristöministeriön ohje linnustovaikutusten arvioinnista tuulivoimarakentamisessa valmistui 2016. Julkaisussa käsitellään erityisesti linnustovaikutusten selvittämistä ja arviointia kaavoituksessa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Tuulivoiman vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen on seurattu varsin vähän – lähinnä on seurattu lintujen törmäyksiä voimaloihin Perämeren rannikkoalueella. Vuonna 2017 julkaistiin työ- ja elinkeinoministeriön tilaama kirjallisuusselvitys tuulivoimaloiden vaikutuksista linnustoon ja lepakoihin, jossa on hyödennytty myös kotimaisten seurantojen tuloksia.

 

Lisätietoa: Bioenergia, ilmastonmuutos ja Suomen metsät. Metlan työraportteja 240. http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp240.htm

Koistinen, A., Luiro, J-P. & Vanhatalo, K. (toim.) 2016. Metsänhoidon suositukset energiapuun korjuuseen, työopas. Tapion julkaisuja. https://www.metsanhoitosuositukset.fi/suositukset/energiapuu/

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia työ- ja elinkeinominiteriön sivuilla https://tem.fi/strategia2016

Ympäristöministeriö 2016. Linnustovaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa. Suomen ympäristö 6 | 2016. 25 s. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75407

Meller, K. 2016. Kirjallisuusselvitys tuulivoimaloiden vaikutuksista linnustoon ja lepakoihin. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 27/2017. 68 s. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80066